משחק המר-א-רשג באינטרנט

                                  Bridge-a-Rama קחשמ

המר-א-רשג (Bridge-a-Rama):

.ףסונ רועיש םינטקה וירבח תא דמלל ךלוה לכהש עדויו רדוהמ עבוכ שבול .תוריוצמ תויומד ואצמת וב ,Bridge-a-Rama ארקנש קחשמה תא ץימחת לא .רואזוניד - יתרגש אלו ןיינעמ חרואל םיכחמ םה .םימ ימוסחמו םיקיקנ ךרד םידחוימ םירשג ורובע הנבת אל םא ךילא עיגה .םיאתמ רבעמ עבקתש דע תוכחלו קיספי רואזונידה ,לושכמל עיגהש רחאל .ךסמה תיתחתב תואמגוד רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות