משחק םילזאפ באינטרנט

                                  Jigsaw Puzzles קחשמ

םילזאפ (Jigsaw Puzzles):

.ןושארה גלשהמ רקיעבו ףרוחה תליחתמ תונכב הנהנ גופס בוב .תיתחת יניקיבב רידנ אוה .גלש תפוסב לופיל ,ונושלב גלש יתיתפ סופתל ןכומ זילע רוביג .רוקו רוקמ דחפ אל ללכב אוהש ךכ ,תופפכו םח עבוכ שבח בוב .קילחמו שלוג לש םהירושיכ תא רוכזל ידכ חרקה חטשמו לולסמל תכללו ,ם .רופכה תורמל ,בוחרב עתעתהל ןוצרו םישדח תונויער םכל ויהי ילוא ,ףר .םילזאפב םיכובמ ופסא ,הלילעה תונומת לכ תא תוארל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות