Loud House: Hho Said it quiz קחשמ

ןודיח הז תא רמא Hho :םר תיב (Loud House: Hho Said it quiz):

.ילש שעור תיבה היצמינא היזיוולטה תרדסמ תויומד לש היזיוולט ךסמ תואקתפרהה לע תוב .םכילע תובוהאה תויומדה תא ריכמ התא המכ קודבל ואובו .היהי הז יכ רקס הזיא תחקל ונשקיב ןודיח הזש רמא Loud: HHO קחשמה םירחבנה תיבב .הזה ןחבמה תא רובעל השק היהי אל ריוצמ טרסב תייה םא .טרסב תומד הזיא עימשה יוטיבה אצי ךינפל .םהמ דחא רוחבל ךרטצת התאו ,רוביגה לש ינש הארת תיתחתב .רבכע תציחלב דעיימ התאש הז .םודא רוא הארת זא אל םאו ,קוריב ראוי הז זא ,הנוכנ איה הבושתה םא .בוש קחשמה תא תחקל שקיב זא ןוכנ אל תולאשה בור לע תינע םאו ,האצות ךל ןתנית ,קחש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות