משחק 1 לילצ באינטרנט

                                  1 Sound 1 Word קחשמ

1 לילצ (1 Sound 1 Word):

.םירחא תומוקמב תעמשש וא ךתוא םיפיקמה תולוקה תא עדוי התא בוט המכ .... уѫ,הזחה ןמול לש ןמול םע ירמגל אל .רתוי םילודג םילסקיפ םע הנומת הארת .רתויב תובוטה תואצותה תא גישהל תנמ לע גוסהמ םצמצה גוס לש םצמצה ג .םודא רותפכ אוה הנותחתה תינמיה הניפב ךל רוזעל ידכ לבא .לילצ עמשת התאו הז לע ץחל .ץחל ימוקמ גוסה לש םירלוקונומה לש םימולהיה לש בינה לש תשומחתה .הלימ 1 לילצ 1 ב הלימ הלימה תא איצמהל ,הטמל תורזופמה תויתואה ןמ .תוצעב שמתשהל ,הבושתה תא עדוי אל וא ,קפס שי םא .תרגסמה לדוגל םיאתיש ךכ תרגסמה לדוג אוה תינבתה לדוג .הנומת גיצהל וא המלש הלימ ,רתוי וא תחא תוא חותפל ןתינ