משחק ילש הריירקה ןודיח באינטרנט

                                  My Career Quiz קחשמ

ילש הריירקה ןודיח (My Career Quiz):

.טושפ ךכ לכ אל - ףיכ םג לבא ,הבוט תרוכשמ קר אל איביש עוצקמ רחב .יתרקוי הנפוא בצעמ וא אפור תויהל הריחב הנועמ ונא תובורק םיתעל .םהלש עוצקמה םיאתהל לוכי ךלש תוישיאה תונוכתה דימת אל הז לבא .םיפיטה תא לצנל ףידע ,דיתעב הדובעה לש הריחבה ומכ בושח הכ ןיינע ב העטי אלש .תושעל ךירצ התאש המ עבקתש הטושפ הקידב לבקי ןודיחה תריירק ילש קחשמה .ךלש חורה בצמ תא םיאתתש וא ,רתויב ונהיי רשא ,תונומת שולשמ תחאב רוחבל טושפ ,תול .םימלוח םתא רעישה גוס תריחב ידי עוצקמל קחשמה Pofantaziruet ןחבמ .ולש הנומתה םע הנומת תריחב ידי לע ולש ןורחאה ותחונמ םוקמ לע תולאש המכ לע תונעל .ולש תלוכיה לע טפשיהל לוכי ,חונל רחוב םדא ,השעמל ,לכה ירחא .הנומתה תא םילשהל ידכ םירזיבא המכ םירהל קר ריתוהש ,הפי הרוחב הארת ,רבעומ הקידב .דיתעב תויהל םלוח התא ימ תא וא ,קתוע םיעיפומ םתאש ינפל .וזה תורשפאה תא האור התאו ,עוצקמב ןחבמה קחשמב לבא ,אפור ומכ אוה H -ו ,חינמ אל .ךרובע תילאידיא המוא היהי הדובע לש גוס הזיא קיסהל לכות ןחבמה ,ךלש תונכה תובושת .האופרה עוצקמ קחרתהל אל התא ןאל זא ,ינדפקו רומח םאו ,הנפוא תבצעמ תויהל ךל עיצי