משחק :םר תיב באינטרנט

                                  The Loud House: Lights Outs   קחשמ

:םר תיב (The Loud House: Lights Outs ):

.רואה הבכ שעורה תיבב .סנפ םע קר בבותסהל לוכי התאו הלפאב ףופא לכה .תיבה ירדחב םה יכ םיטירפ המכ וכרטצי םהו שגפיהל ונלש םירוביגה רובע איה הרצה לבא .םתוא אוצמל רוזעי Outs תורוא :םר תיב קחשמב ונחנא .םלוכ תא קודבלו תיבה ירדח תא רובעל םיכירצ ונחנא ,סנפב םישומח .תוארל היהי סנפה ןרק תא הז םוקמבו ךסמה לע ץחל .ךירצ התאש םירבדה תא שפחלו םיצפחה תא זיזהל ,םירדחה לע בטיה לכתסת .הז לע ץחל ,הז תא אצומ התא רשאכ .תדחוימה תינולחב עיפומו ךסמהמ םלענ אוה ןכמ רחאל .אבה בלשל רובעת ,םיטירפה לכ תא אצמתש רחאל