משחק ןוכנ עבצ באינטרנט

                                  Right Color קחשמ

ןוכנ עבצ (Right Color):

.ונלש ןורכיזהו לופיטה תא ונלש קחשמה תרוצב םיכנחמה וחתיפ םש ,ןגל ונלוכ ונכלה ,ם .ןוכנה לזאפה קחשמ תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתויב םיריעצה םינקחשה רובע ,םויה .הרכהו הבוגת לש תוריהמ חתפי דליה ,הז ךותב .םיוסמ עבצ לש לוגיע רייצל היהי הז ביבס .תוחתפמ ינש ויהי הטמלמ .רקש אוה ינשהו ,הנוכנ תבותכה יכ רמוא םהמ דחא .תודוקנ חיוורמ התאו עיפות האבה הלאשה זא הנוכנ הבושתה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות