משחק - םינלוקניל תמישר :םר תיב םינרדומ םינמז יד - יו - יד תיירפס באינטרנט

                                  The Loud House: Lincolns List  קחשמ

- םינלוקניל תמישר :םר תיב םינרדומ םינמז יד - יו - יד תיירפס (The Loud House: Lincolns List ):

.וירבח םע לודג שעור תיבב ררוגתמ ןלוקניל דליה .הדובע הברה תושעל ךירצ אוהו תיבב דיקפתב אוה יכ יארחא םוי ול שי םויה .הזב ול רוזעי ןלוקניל תמישר :םר תיב קחשמב ונחנא .רדח לכל תכללו תיבב בבותסהל ךרטצנ .עצבל תומישמה Lincoln ןתיי רשא תורחא תויומד ויהי .תדחוימ תרבחמל וסנכיי םלוכ .הלא תומישמ עצבל ךלוה התא וישכע .רוביג לכ לע חוודל השיג עוציב רחאל