משחק ?םישודקה לכ ליל תשופחת םר לוק ךלש תיבה המ באינטרנט

                                  What's your loud house halloween costume? קחשמ

?םישודקה לכ ליל תשופחת םר לוק ךלש תיבה המ (What's your loud house halloween costume?):

.םישודקה לכ ליל תוננוכתמ תוברה ויתויחאו ןלוקניל ?םישודקה לכ ליל תשופחת קזח ךתיב הז המ קחשמה ךותל סנכנ התא םא םהלש בלה תמושת תא .רבדל תונמדזהה תא וצימחי אל ןהו ,ןהלש םידהואה תא תובהוא תוריוצמ תויומד .סקימוק קחשמ לש תנמדזמ הרוצב םייקתי תרושקתה ,ףיכ ךל היהיש ידכו .תופדעהה תאו ךלש תונוצרה םיפשוח ,יגיגח לבנרק רובע הנומת רוחבל ךל רוזעי דליה .ךלש םיאצממה תא ריבסהל וליפאו ןיד קספ קיפני ןלוקניל ,רבד לש ופוסבו ,תונומת וא