משחק :םר תיב באינטרנט

                                  Loud House: Ace Savvy קחשמ

:םר תיב (Loud House: Ace Savvy):

.יזאונה תיבב שחרתה םוריח הרקמ .ירותסמ ןפואב ומלענ םירבדהו לכואה לכ ינפלש הלילב לבא ,הביסמל וננ .הז לכ תא בנג ימ תולגלו רוקחל ךירצ רתויב םכחה יכ וטילחה םלוכ .שגרמ וז הריקח ףרטצהל םיסונמ סייא :םר תיב קחשמב ונחנא .ונל רוזענ קחשמה תליחתב .ונלש תולועפה ףצר והמו ונלש םישופיחה תא ךורעל ונילע דציכ ריבסהל .הריקחב ליחתנ זאו .בנג םישפחמ ונחנא וישכעו םידושח לש תונומת וגצוי ונא .בנגה תא תוהזל ךל ורזעי םה תויאר שפחלו לכה קודבל תוריהזב