משחק לילג לע ואיג באינטרנט

                                  Geo Is on a Rol קחשמ

לילג לע ואיג (Geo Is on a Rol):

.םיוות ונתוא בהא ךכ לכ םש שגפיהל שעורה תיבל תכלל בוש לור לע םאה Geo קחשמב ונחנ .ידמל ןפוד אצוי ספות קחשל וטילחה םה םויה .תיכוכז תרעקב בצוי יפרגואיגה בלכה .סנפה ןרק ןמ חרבו תיבה ביבס לגלגתמ ולש המישמה .הזב ול רוזעת התא .תוריהמ גישהל ול רוזעל לוכי התא הטילש ישקמ תועצמאב .ותוא טאהל רשא םינוש םיצפח לקתהל לוכי וכרדב .תוריהמב םתוא ץופקל ךירצ התא .בוביסה תא דבאת התאו ךתוא ףוקעל היהי סנפה ןרק ,טאהל התא םא .הטלחה לבקלו הרוקש המ לע תוריהמב ביגהל ,ןכל