משחק Nickelodeon יבורמ ריינ ברק באינטרנט

                                  Nickelodeon Paper battle multiplayer קחשמ

Nickelodeon יבורמ ריינ ברק (Nickelodeon Paper battle multiplayer):

Nervishki קחשמב יתימא ברק םייב םה ןכש ,רוריבב רורב תוריוצמ תויומדב Nickelodeon .היאד תומרופטלפ לש קמעב תויושגנתה ושגנתה ,ךפוהמב ןוידולקינ לש וידוטסה תאו ולוכ .עדוי התא םירחא םירוביגו םירידא םיר' גנייר דחא לכ ,קירטפ ,בוב גופס :תומד רוחבל .הטמל ךתוא איבהל םירחאה םירוביגה תא םינתונ אל ,תומרופטלפ לע ראשיהל איה ךלש המי .חוורה שקמ םע ףוקתל ,םיצחה לע טולשל .ברקה הדשל ץוחמ ותוא ליפהל ידכ ,ביריה רבעל שארב רהממ ,וא םחליהל הצור אל התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות