משחק / ךלש ביואה ימ הנכס ירנה באינטרנט

                                  Henry Danger Who`s Your Enemy קחשמ

/ ךלש ביואה ימ הנכס ירנה (Henry Danger Who`s Your Enemy):

Chel ךלש ביואה ימ ןכס ירנה רובעל יטסירומוה ןחבמ םכל עיצמ ןכוסמ יוניכל ירנה ריע .וינפ לעמ ביואה תא שוגפל ןכומ התא המ עובקל לכות הז שדוחב .םועטל לבנ רוחבל ךירצ התא יכ ,קיחצמ הז .תויטנוולרה תולאשה ןכלו ,ןיטולחל תעד לק אוה ןחבמה לבא ,םייתועמשמ אל וא םיישפיט .םירחא המכו Minyak, Vremyapryger ר"ד ,םוינטיט יניש םע גוס - ןופלט שירכ :ראופמ .םיינועבצ םיביוא לעו םכילע תובוהאה תויומדה םע שגפיהל הנהנ