בוקמאַרקס
סעמַאג סרעקסיהוו דעטסיווט

סעמַאג סרעקסיהוו דעטסיווט

.ןעזעג לָאמנייק טאה ,סעצנָאוו ַא טימ ימַאס ליּפש ןיילנָא רעטָאּפ ַא יוו תוישעמ ענדָאמ ןו .רעדיוו ןוא רעדיוו ןליּפש וצ ןליוו ייז .גניסַאּפ רַאֿפ זדרָאוויר יד עלַא ןעלמַאז ריא זיב ,רעדיוו רעביא ליּפש םעד ןבייהנָא ,ןטַא .טקילפנָאק ןיא ןעמוקַאב לאמ טַייקירעגַיינ רעייז ןיא ןענעז סָאוו תויח דיי- סיורג ןוא .ןיא טריסערעטניא ןענעז ייז זַא ןוא ,זדנוא םורַא טלעוו יד ןעז ייז יוו ןייטשרַאֿפ טע .סַאעלפ רַאֿפ ףַא נייג יד רעדָא ןַאוויד יד ןופ קירוצ יד ףיוא זָאלק טיירדעגסיוא יד יוו .טַייצ ןבעגעג ןייז לָאז סַאלק רעדעי ןוא ,זירעוו גונעג ןבָאה תויח יד
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס סרעקסיהוו דעטסיווט דורך קאַטעגאָריע:

!סעצנָאוו ַא טימ ךיז ליּפש יד זיא סָאד ,ןריפרַאפ טשינ

.ןגיוא רעייז טימ ייז םורַא טלעוו יד ןעזעג ,ייז טימ סערוטנעוודַא ףי .ןייז ןענעק ייז שרעדנַא יוו ןסיוו ריא ,סלַאמינַא ןגעוו הליגמ יוו רע .ןשינעפעשאב סעימ טסיב יד רעטַייוו יד ןוא ,ןשינעפעשאב טויק ןענעז י .רעטכעלעג לַאבַאטנוַאמרעסני ןפַאשרַאפ לאמ ןוא ,סנָאיטַאוטיס ענעדישרַאפ ן .ייז רעדייא ןייטשפיוא סָאוו ןעמעלבארפ יד עוולָאס וצ ןדלעה עדנעגעל .טלעוו רעד ןיא ןקוק ןגיוא קיזיר טימ ןוא ,טַייקירעגַיינ לַאבַאטסיזירי .סע ןעניווו סקעשזדבַא ערעדנא ןוא ןשטנעמ ןגעוו ןָאט ייז סָאוו ןוא ,ס .טּפַאדַא ןענעק ייז רעבָא ,טַייקמערַאוו טימ ןדירפוצ קידנעטש טשינ ןענעז .קירוצ ןייד ןקעד ןוא לסקַא ןייד ןלעטש ,ערעדנא רעדעי ןֿפלעה וצ זיא .ייז ןופ ןסיוו טימ ךיז נשימנַיירַא טינ ןָאט ןשטנעמ ,ןליּפש ייז ילססע .סעצנָאוו יד טימ ךיז גנייילּפ ךרוד טַייקיצרַאהטוג ןופ םיללּכ ןוא סַאלו

.סיוא געוו ַא ןכוז ילטנַאשזדרע ןזומ רימ סָאוו​​ ןופ עיצַאוטיס ַא ןיא טַי .ןשינעעשעג יד גנַאגרעד זַא תויתוא ערעדנא ןענעז סע געוו רעייז ףיוא .סיוא ןעניֿפעג דלַאב טעוו ,סעצנָאוו ַא טימ ךיז ליּפש יד טיירגעגוצ טָאה

.טניירפ ַיינ טימ סערַאש ןיא טריסערעטניא ןענעז ייז לַייוו ,טפַאשלעזעג .דירעוו ןוא סַאּפש דיירפ ןכַאמ טעוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא ריא וצ אצמינב ןע .ןשינעעשעג גניטייסקי האנה ןענעק ריא טציא רעבָא ,רעמ ןרעוו טעוו טי .ייז ןעלסיירט ריא ביוא ,זוָאנס סע סָאוו ןי ,סללַאב זאלג טגנאלרעד יד .דנַאשזדַאמי יוו ןָאט וצ רערעווש זיא סָאד רעבָא ,םיוב לטינ יד רַאֿפ ץיּפ .סיוא טשטיר טעמּכ ןוא ,רעביא דמיילק ,סעסקָאב טנַאלַאט ערעדנא יד ןופ .וצ ןבָאה רָאנ ריא ,ַאמעליד םעד עוולָאס וצ רעבָא ,טלאוועג םעד וצ ןעמו .סיקס ףיוא גרַאב יד ּפָארַא קור וצ ןסָאלשַאב ץַאק שישזדויפ יד עקליּפ טיר .סקסַאט ךעלגנירד רעמ עליפ גניטילּפמַאק ןוא ,טנַארדיה ַא גניגַאט ,שיפ ג .טַאטלוזער רעטסעב יד ןזַייוו וצ טַייצ ןבָאה וצ טַייצ ןופ סעדנוקעס לסי .ןבשזעכ ןטסכעה םעד ןעמוקַאב ריא זיב ןליּפש ןענעק ריא ןוא ,םעד רַאֿפ .סרעַיילּפ טסנַאיריּפסקי וצ טנעָאנ זיא "ןרעדור ַא ןיא ַיירד" ליּפש יד ןו .הרוש ןיא ןייז ןלעוו ייז זַא יוזַא שיפ טנוב-יטלַאמ ןופ דלעפ יד ףיוא .טעברַא ןייד גניטייקַאלּפמַאק ,ןּפַאכ םוירַאווקַא יד ןופ ןּפַאכ וצ זישזדינ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more