סימניות
טנרטניאב Mission יבמוז םיקחשמ

טנרטניאב Mission יבמוז םיקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םיבמוז תמישמ לפי קטגוריה:

.תוילפורטסטק תוכלשה ויה תופגמלו םימוצע םיחטש ינפ לע וטשפתהש םיסו .םהב שומישה לש תוכלשהה תאו יתימאה סרהה ףקיה תא ךירעהל לוכי אל שי .ןימכ םישנא לש םמויק לע םייאל לולע הזש אוה תואדווב רמול םילוכי ו .הזה םלועל הרהזא םיאשונ םה םעפ לכב לבא ,םיעוריא תוחתפתהל תונוש ת .םייחה םיתמה ,םג םיארקנ םהש יפכ וא ,םיבמוז תעפוה ביבס בבוס רתויב .הנכסה תא רוצעל םיסנמ םיטעמה םידרושהו ,םישנא דועו דוע לש הקבדה י

.בטיה ןגרואמ אבצ םע אלא ,םוהיזה תוטשפתה םויא םע קר אל ודדומתה םי .ןהב םחליהל השק רתוי הברה תויהל ךפוה הזש רמואש המ ,םישדח םיאנתל

.תויומדב הטילשה תא ותיא קולחלו רבח ןימזהל וא תורותב ןהב טולשל הר .םהלש תובחרתהה תוינכותל עירפהל םג אלא ,םתוחכונמ םירע תוקנל ,םיבמ .תויחרזאו תויאבצ תויתשת לע בושח עדימ דוכלל תובורק םיתעל םיחילצמ .רתוי הבר תוליעיב עוגפלו םהיתולועפ תא םאתל םהל רשפאמ הז .גישהל וחילצה םיתמהש ןוסחאה יעצמא תא םירחהל המישמה היהת ה'רבחה ל .האלה רבעמה חתפיי ןכמ רחאל קר ,םלוכ תא אוצמל ךירצ התא המר לכבו ם .םירדח וא תומוק ןיב םירבעמ חותפל ידכ תוטושפ תודיח רותפל ךרטצת תו .תואצות איבהל לוכי תוחוכ דוחיא קרו ,ולשמ תוידוחיי תולוכי ויהי יב .תומודא תויחולצ תרזעב ןמזב התוא שדחלו תויומדה לש תואירבה תמר רחא

.אילפהל הבושח המישמ לש המלשהלו ןוחצינל ךתוא ליבוהל םילוכי יתצובק

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more