סימניות
תשרב תויבוק יקחשמ

תשרב תויבוק יקחשמ

.רתויב םיקיתעה םיקחשמה דחא םה תויבוק יקחשמ

.הנש םיפלא תעבראמ רתוי ינפל וליפא םינומדקה םירצמה ידי לע םיעשעוש .תווצק םתואמ רתויב םיחדינה תומוקמה יבשותב םג אלא ,תודימריפה ינוב ."תומצע" םשה ןאכמו ,םייח ילעב יקרפממ ורצונ תויבוק ,רבעב .תוילזרב אל תוכתמ ,תורקיו הצחמל תורקי םינבא ,ץעב ושמתשה םה ךכ םש .רוצייל ישומיש היה קיטסלפ ,רתוי רחואמ .םיבשחמה ןדיע איה םינווקמ תויבוק יקחשמ תארקנה רודיבב רתויב השדחה

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תויבוק יקחשמ לפי קטגוריה:

.גנימייג ןופטראמס / טלבאט / רבכע אלא תויבוק תצחול אל דיה ,תויבוק .םירחא םיירטמואיגו םייזיפ םינייפאמבו תושחרתהה תיווזב ,הקירזה חוכ .םיבולישה תא תרחוב הנוכמה .רתויב לודגה רפסמה תא ולבקתש ךכ תויבוקה תא קורזל םכילע :יוניש אל .םיסנאוינ שיש תורמל .ןווקמה תויבוקה קחשמ לש רחבנה גוסב םייולת םהו

.תמאב יתרבח יוליב גוס אוה הז גוסמ רודיב ,ןכל .םיקחשמב םג הנוש תויבוקה רפסמ .תחא םצע תברועמ ,לשמל ,ריזחב .םיינשב שומישה יופצ ,וגקישו High, More Less, Kreps תויבוקב .שמחה לכמ םיסא ,ףולב ,ודורפ ,הטכאי ,תויבוקה לע רקופבו .תויבוק דימת ןניא תויבוק ,ןכ ומכ

:תויהל םילוכי םה .תשרל השיג לבקלו ןמזב רישכמה לש למשחה תקפסאל גואדל ידכ קיפסמ הז

:תויהל לוכי הז .םינשל םאתהב תורחבנ תמאב וב תומישמה לבא ,(תוומה תומצע רמוא הז םו .םירייוצמ םינטק םירבג םע םלועב ומצע תא אצומ ןקחשה ,הלילעה יפ לע .ןהמ תחא לע לופיל תוליחתמ תויבוק .םילפונ םיצפחמ קחרה תומדה תא ריסהל איה ןקחשה לש המישמה .םינוש םינוויכל םדקתהל וילע ךכ םשל .ףוסאל ךירצ אוה ,ריוואב תויולתה תולולגה תא לבא .הסונמב הטמו הלעמ הציפק ידי לע תאז תושעל לכוי רוביגה תויבוק יקחשמ

.דיספהל וגאדת לא זא ןווקמ קחשמ והז .הפוצר תושגרתהה לבא .תויבוק שמח םע לעופ ןקחשה .ןחלושה לע תומצעה תא ךפושו םימעפ שולש ןכותה םע סוכה תא ענענמ אוה .ךלש אוה ןוחצינה זאו ,ךלש ביריהמ תודוקנ רתוי רובצל ךירצ התא .תויבוק ןתוא לש םומיסקמה תא גישהל םיפאוש םינקחש ,תישאר .עזעוזמ ראשהו ,דצב םיחנומ םיהז ,ךכ םשל .ןימימ הלבטב תוארל ןתינ תואצותה תא .ורשנש תודוקנה תופסוותמ ינשה בלשב

.הקיזומ לש םעט ילעבל דחוימב .(םיליפ דוצל רסאנ 1989 תנשב) בהנש םייושע ויה ל"נה רישכמה לש תוחת .רתנספב ןגנל דמלמ ףיכ .םירוחשה תשגדה ףצר תא רכוזו הדיפקב בקוע ,ךסמה לע ןבל רוחשב םישקמ .תוריהמב םהילע ץוחלל ךירצ התא זא .הניגנה ילכ תא עימשי הז .ןדבוא ףוצר הז ,םינבלה םישקמה לע ץוחלל אל רקיעה לבא

.םמצעב ןיינעמ והשמל רובעל םילוכי םיבסה ,תודודהו םידודה ,תויחאהו .ךכל םיאתמ יסאלקה תויבוקה קחשמ וליפא .םסרופמה קחשמל תינורטקלא הסרג קפסמ רתאה ,םירגובמ םירמהמ רובע .םינימז דוקינ ןחלושו םצע תוסוכ שולש !םמורמ חורה בצמו הלילק דיה היהישו

.ץימא רישדרא רמוא הז ,םוגרתב .תישילשה וא היינשה האמב יחש ינאריא טילש היה הז .קדצ תכלממ לעבכ םגרותמ ומש .םיינשל שב-שש חול קחשמ לש תיסאלקה הסרגה .תויבוקו ספי'צ ,םיאצח ינשל קלוחמה ,דחוימ חול םה ויביכרמ .הקמד םיריבעמו תויבוק םיקרוז קחשמב םיפתתשמה .קחשמה חול לעמ םתוא ףוחדלו ירשפאה םדקהב תיבל ספי'צה תא ריבעהל אי .Backgammon Classic םילימב קחשמה תא אוצמל ןתינ רתאב תויבוק יקחשמ

.םינוקרד שולש תוארקנ הב תושמשמה תומצעה .תיטילופה תוקידאהו תונכה ,תושונאה לש יניסה ףוסוליפה לש תוירקיעה .תירבה תוצראל עיגה ךכ רחא תצקו ,ןפיל אבוה קחשמה תמדוקה האמה תליח .העבראל םיינשמ תויהל לוכי גנו'גהמה ינקחש רפסמ .םינש עבראמ ליג .תורחתה יללכבו היצאירווב יולת קחשמה ןמז .תועש ךשמיהל וא תוקד רפסמ ךשמיהל לוכי גנו'ג-המ לש קחשמ .םלוכ דגנ דחא לכ ,םיקחשמ םינקחש העברא ללכ ךרדב .םיללכב םייוניש שי ,השולש לש קחשמ לע םירבדמ ונחנא םא .םיידי יבוביס ,םיבוביס לש תולעפה ,תושיגפמ בכרומ קחשמה .שארמ עבקנ םישגפמה רפסמ .ןמזה תא ליבגהל םג רשפא

.תשרב ןימז ,ןורכיזו תוננובתה ,תוקיטקט חתפמה ,גנו'גהמ .ונלש רתאב וזה האנהל תובר תויורשפא ןנשי .םינאטיט גנו'גהמ ,לשמל ,רוחבל לוכי התא .שדח םילא רוד ודילוה ,סונרואו היאג םילאה יאצאצ ,םינאטיטה ,רופיסב .ןיטולחל תונוש תולוכיב ונחינ תויחאהו םיחאה תשש .םינוש םיטנמלאב טולשל ועדי םה .תונומתו םיבותיכ םע םיהז םיחירא שפחל איה ןקחשה לש המישמה .םהיניב םילא ויהי .דודמה קחשמהמ תונהיל :רהמל ךירצ אל התא

.תומודאו תונבל תודוקנ םע תחלצ תומצע םש ועיפוה הרשע שולשה האמב .םיפתתשמ העברא דע םיינש ידי לע ןגונמ ונימוד .שמח ,עברא וא שולש םאו ,תומושר העבש םיצפומ הנושארה תורשפאב .טנרטניאב Dominoes Classic תא תוסנל לוכי התא .םיירפסמ םיכרע םע תויבוק םיקפסמ םינקחשה .קחשמה שרגמב םהמ ןושארה תבצה ידי לע ךלהמ תושעל ךירצ התא .ביגהל ךרטצי ךלש ביריה .ןחלושה לע יוצרה ךרעה םע תויבוקה תא חינהו אצמ זאו .םירקשמש הלאמ חק ,םתוא אצומ אל התא םא .תומצעה לכמ לכ םדוק רטפנש הז אוה חצנמה

.םכלש ןויגיהה תא לגרתל םכל רוזעי תויבוק שמח לש ףיכה .ךסמהמ תויבוקה תא ריסהל ךילע .תווצקב ההז תודוקנ רפסמ םהל שיש הלא תא רבכעה תרזעב רחב .ומלעיי םה םהירחאו ,תוגוז ורצ .שדחמ קחשמה תא קחשל ןתינ :הגאד לא ,דימ חילצה אל הז

.תופסונ תודוקנ רובצל תוסנל םג ךירצ התא ,םהב .In bone םשב קחשמ לוקש .תויבוק שמח לגלגלו שדשדל ךירצ התא ןאכ .לאמשמ הלבטהמ והשלכ רפסמל םאות תודוקנה רפסמש ךכ ,םימיאתמ השולש ר

:תוניינעמ תודבוע קפסנ ,םינרקס םינקחשלו .תימורה הירפמיאב לשמל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more