סימניות
היחהו הפיה יקחשמ

היחהו הפיה יקחשמ

.לב הכיסנה לש רופיסה תא חתפל םכרדב םיקחשמ היחהו יפויה .האנה ךיסנה לש בוטה ובל לש יתייחה הארמה ירוחאמ הניחבהש רחאל ,תצל .רבגתהל החלצהב ויה םלוכ לבא ,םהלש רשוא לש ךרדב םיישק הברה ויה .הנוש הווסמב תויומדה תא תוארל ולכות םיקחשמב .םיגחה תא גוגחל ,הריטה תא תוקנל ,דמחמ תויח לפטל ,םיעצפ אפרל ,םיש .תויתריציו ןויגיהה יבהואל םילזאפ העיבצ - ןאכ םייסאלק םינוויכ םנש .הרכרכה לע וטלתשה ,רתוי תוימניד תוניצס םיפידעמ םתא םא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים היחהו הפיה לפי קטגוריה:

Games

רופיס םסקה היחהו יפויה .הער הפשכמ ידי לע ףשכמ ךיסנ לש תיטנמורה המשנה תצלפמ לש רוע ירוחא .Perrault סלרא' צ לש תוריצי לש ףסואב םסרופ אוה תובורק םיתעל ךא , .תוטרפואו תורפוא ,רמז תוזחמ לע םישל ,אלמ ךרואב םיטרס ,תורוטקירק .1952 תנשב רצונש ,חרפ טלרקס המיסקמה הרוטקירקה איה טרסה תולגתסה ל .הלילעה לש תינרדומה תונשרפב םירושיקה דחא אוה היחהו יפויה קחשמ

?תונבה לש תויחאה תא רכוז .האנקו םיקנופמ ויה םה ,רשוע לע ומלח קר םה ,םיער ויה אל םהש תורמל .עובש ךשמב היבורק לצא ראשיהל התוא הררחש היחהשכ התיבה לב תא ללוש

.ותבהא לע תודוותהל וילע העמד ךופשל ידכ ןמזב רוזחל חילצה לב לבא ,

.רשועו רשואב ויח ,דחי דימת ויה םה ,ךליאו התעמ .םהלשמ םסקב םינחינ םה ךא ,תירוקמה המיזמל םימוד םניא קחשמה לש היח

:תולוכי תונב

:המגוד .םירחא םיעוריאו גח ,םינפ תלבק ,השיגפל םיטישכתו תולמש ףוסאל לב רו .דואמ בידנ אוה הלש רבחה יכ ,ןוראב רוסחמ הל ןיא .םידומח םירבד ינימ לכו הקיטמסוק ירצומ םע התוא קנפמ ,רתויב םירקיה

.יחכונה עוריאה רובע תשובלת אוצמל השק הז םימעפל יכ הפסא איהש םירב .וב הרוק והובו והות לש גוס הזיא תוארלו ןוראב לכתסת .בושח עוריאל ןנוכתהל ידכ ךתרזעל קקדזי לב קפס ןיא .המישרב המישרב ,הלסאה לש םיטרפה לכ תא אוצמל ךירצ התא ,תאז תושעל

.םישודקה לכ ליל וא דלומה גח םע ותוא טשקלו הריטה תא תוקנל ,תוינקל .תוריהמב רוזעי האפרמב םיאפורה יכ ,הנשמ אל הז לבא ,תושחרתמ תועיצפ

.אמאל ךופהי לב םהב םיקחשמ היחה תאו יפוי םג שי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more