סימניות
המשרה אלל ,םניחב טנרטניאב Maleficent קחש

המשרה אלל ,םניחב טנרטניאב Maleficent קחש

.םיבר םישנאמ רתוי תינמוהכ הררבתה איה לבא ,ערכ רבכמ הז ובשח םלוכש ."תמדרנה הייפהפיה" הדגאה לע "הזרפרפ" תע התואבש ,היזטנפה טרס סיסב .םהילע םיבוהאה םירנא'זב םיגצומ תונבל םינווקמ םיקחשמ .םימסקו ,תושגרמ תואקתפרה ,הנפוא לע תוארוה אוצמל ולכות ןאכ .הריעצ היפ התייהשכ דואמ הנטק התוא תוארל םג אלא ,רגובמ ףשכמ םע קר .ונממ קלחל ךופהתו ,ךל הכחמ הפי רופיס
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קיזמ לפי קטגוריה:

הדגא רופיס לע םיססובמה Maleficent יקחשמ

.Sleeping Beauty 1959 אלמ ךרואב ינסיד לש ריוצמה טרסה לש תשדוחמ ה .ורפ סלר'צ לש ירוקמה רופיסל תישפוח תונשרפו

.הככ הל המרגש איה םישנא לש הדיגבו ,לבנ התייה דימת אל איה ,השעמל .ךלמה אבצ תשילפ ינפמ ןנוגתהל וכישמהש ,רעיה ישנאלו המצעל הנמאנ הר

.ךומסל הלחהו ותיא הדדייתה איה ,ןפטס דליה תא השגפש רחאל .ללכ התנתשה אל םהיניב םיסחיה תכרעמ וליאו קחרתהל לחה ריעצה ,רגבתה .דביא ךא ,חוכב תוציבה תא סופתל טילחה ירנה ךלמה רשאכ ןיטולחל הנתש .הערה הפשכמה תא דימשתש הלייל הכיסנה לש הבלו הדי לכל חיטבמ אוה ,ש .היפנכ תא תרכו יוקיש התש ךכ רחא ךא ,הנכסהמ הליחת התוא ריהזה ןביט

.התוא ריעהל הלוכי תיתימא הבהא לש הקישנ קרו ,םדריהלו ריצ םע המצע

.הרק לרוגהו ,החילצה אל ךא ,תלטומה היצריפסנוקה תא ריסהל התסינ 15 .ףושיכה תא ץיפהל החילצה אל ריעצה לש הקישנהש אוה ירוקמה רופיסהמ ל .ררועתהל הדליל הרזעש חצמה לע הלש הנידעה הקישנה וז ,הרורואל תיהמי

.וחצינ בוטהו ,םהל עיגמה תא ולביק םלוכ ,בוט ףוסב םייתסה רופיסה .םיניינעמ םירבד הברה םג םהב שיש ,Maleficent יקחשמ חותפל םיעיצמ ו

:תונבל רתויב םיירלופופה Maleficent -ה יקחשמ ןלהל .הנפוא ,הבהא יסחי ,הנקאמ םילבוס רעונ ינבש תויעבה תא םיארמ ךא ,רב .ךכב ורזעי הקיטמסוקה קיתו תיאופרה הכרעה ,החתלמהו ,תומישמה לכ םע .םיכתחו תוקיחשב ולפט ,תקפוסמה הקיטמסוקב ושמתשה ,תושובלתב וסנתה .תוריהמב בישקהלו לכשל ידכב םכמצע תא ןוחבל םיעיצמ Maleficent לש ם .תרתלואמ היח תשומחתו םסק תרזעב ךלמה אבצב םחליהל וליפאו ,תדוכלמהמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more