סימניות
םיקחשמ

םיקחשמ

.םיילאוטריווה םיצורימה םלוע תא םכל וריכי תויסור תוינוכמ םיקחשמ .לזרב ליעפ ןפואב תולטלטמ Urals -ו KamAZ, UAZ, ZIL, VAZ ,הדאל ךא .םיביהרמ םיקירטו הינחה תונמואב דמעמ תוארהל ידכ ,קבאו שער םע תורי .תרכומ אל היפרגואיגו םישק ריווא גזמ תונוסא ,םילושכמו םיביריב ולק .שיבכל ץוחמ שיבכו תוקלח טלפסא יכרד ,תונושה תושביהו םירעה ילולסמל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תיסור תונוכמ לפי קטגוריה:

!בינגמ הז תויסור תוינוכמ םיקחשמ

.יסורה תונוכמה קחשמל דואמ םיאתמו ,ףנכל ךפה "תותמ תומשנ" רישהמ הז .םינוש םיבצמ םיסינכמ םיגהנהו ,םירבוג תמאב ץורימה יאשונ ,תרתוכה ר

.תודרשיה ףס לע גהנה תא ןיטולחל ולעהu200bu200b ,עלס וליפא וא לפרע

.השק תורחתב תוכזלו םדב ןילנרדאה תשוחת ןעמל וקה לע םייחה תא םישל

.םייסורה םישיבכה לש םהיתויורזומל םילגרומה ,הדובע יסוסכ ןהב שמתשה

:םכבל תמושת תלחיימ םש ,םייסורה תונוכמה יקחשמ ךלהמב ונודיי ?הבורק הרבחב רודיב תצק ררועל אל עודמ ,חמצ חורה בצמ םא .תוריהמ יאשונ םיבהואש םינקחש רדבל ידכ ודגאתה תוינוכמו תויאשמ

.תרכומ אל ריע ישיבכב עוסנל לחתה ,תויסורה קחשמה תונוכמ ןמזב הגיהנ .םיצוטסו םילושכמ םע תישפוח הגיהנו הינח ,ליגר ץורימ ,ילאר םיללוכ

.ךרדה םכל ןיכמ תועתפה וליא עדוי ימ .ךלש םיסנפהמ הלדה רואה ןרק תא ריאמש ןיעל הארנ קרו ,ךשוחל ביבסמ .ריהמה שיבכב תורחא תוינוכמ שיש ןוויכמ ,תונרע דבאת לא ךא ,ידעיל ת

.הלק המישמ אל ןיידע איה הזכ שיבכב הגיהנ םע תודדומתהה ךא ,םיאופקה .הרטמל עיגהל תאז לכבו העונתב ראשיהל תוסנל ,היילעב סופיטב קבאיהל .הלאכ םיבצמ לע םיבר םידיחפמ םירופיס ורפסי ןה ,תויאשמ ולאשת םא

.הביצי אל המדא לע ןוזיא לע רומשל תוסנלו םישיבכה לש לוחה קבא תא ע

.ולש תרתוכה תלוג דחא לכלו ,עטקב םיצורימ הברה םנשי
.םינוש ריווא גזמ יאנת םע ,תולפונ םינבאו םילושכמ םע ,תלוכי רסוח , .יתימא קתממ ךתינוכמ ךופהו ,ןונווכ אשונב תויסורה תוינוכמה יקחשמ ת .ץורימה תויורחת תואלת לכל רתוי דימע ךופהי אוהש ךכ ןיטולחל ותוא ג !ךדי גשיהב לחתה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more