סימניות
םיקחשמ יטולו יסקל

םיקחשמ יטולו יסקל

?םישלב לש תווצמ קלח תויהל הצור התא םאה .טנרטניאב קחשל ידכ ,יטולו יסקל לש םניחב םיקחשמה תא לעפה .םתרזעל םיווקמ םה יכ ,בלה תא דבאל אל תויחא יתש .םילוכי םהש םיגירחהו םינכוסמה ,רתויב םיבכרומה םירבדה .דספה אוצמל תובקע תולקב ואצמי םה ,ןבל טרצומ רבכע - הנטק דמחמ תייח דרפ לש רבח ם .םייח ילעבל םירושק םהיניינע לכ ,תויחה ןגב בר ןמז םילבמ םהש ןוויכמ .תויחה ןגמ םימלענ םישנאה לכש וא ,תמלענ הרבזה רשאכ ,לשמל ,תמאב םירזומ םירבד םיש .היעבה תא רותפל ךרד ואצמי יטולו יסקל הז הרקמב םג לבא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יטולו יסקל לפי קטגוריה:

Lottie ו יסקל לש םיקחשמ שלב

.עשפ הריקח לש ןפוד אצוי ביבחת םע םימואת תויחא יתש לע אוה הז רופיס .ןיטולחל קדצומ דיתעב םייתימא םישלבל ךופהל םולחהש ,הזב םיבוט ךכ לכ םה .םהירוה םע תויחלו ,ידמ םיריעצ ןיידע םה םויה לבא
.תויחה ןגב תוליבומ תונבה לש יונפה ןמזה לכ ןכלו ,תויחה ןג רמוש לש דיקפתב קיזחמ .הזה םוקמל םירושק םהיניינע בור ןכלו ,םייח ילעב ןיבהלו עבטה תא בוהאל ודמל ןאכ

:םה םישרגמב בורל .םהלש היינשה תיצחמה תא ליצהל ידכ רבד לכל םינכומ םהו ,םייתודידי דואמ םה .ליעפ ןפואב םישמתשמ םה ובש ,תוריקחה ךלהמב ליעומ דואמ אוה ינוציח ןוימד .דואמ ול הדות יריסא םה ךכ לעו ,םייח ילעבל הבהא ויתונבב רידחה הז .םיכבוסמ םירקמ שרפל וירבחל עייסמ אוה ,בושח עדימל השיג ול שיש רחאמו ,יאנותיע או .תישממ הידפולקיצנא אוה דרפש הדבועל רזוע רתוי הברה לבא .תולבקמ אל טושפ תונבה םש ,רתויב םידדובמה תומוקמל וליפא רודחל תלגוסמ איהו ,הצוב .יטולו יסקל לש קחשמב םיפתתשמה לש םשוכרל דימ תוכפוה םהלש תוינכותה לכש םושמ ,חיל .הוורפ יליעמ תוורפ םירושקה םישנאו םירסח םימולהי לש םירקמ רוקחל םיכירצ ויה םה .םייח ילעבו תונמא םיפוטח ,דיצ וא הטיחס תקסוע ןמזה לכ אוה והשימ .תורוחש תועוצר תמלענ הרבז רשאכ ,דואמ םירזומ םיבצמ שי םימעפל

.ןושאר טבמב קר הז לבא ,ןיטולחל הווקת רסח הארנ קלח .דובעל ונלש תורוביגה ךיא ןיבהל ךל רוזעי םיקחשמ הטול ו Lexi ו

.םיקיר םיאתה לכש ררבתה ,ןהלש םינטקה םירבחה תא רקבל ואב תונבהשכ ,תחא םעפ .םירופיצ וליפאו ,םינטקהו םילודגה םייחה ילעב לכ ומלענ .תובושח תויאר ספספל אל ידכ ,דמל תוריהזב תויהל ךירצ ביתנ לכ ?טע אצמ .םשמ התוא ואשנ םידדושהש ןמזב התוא הטמש םירופיצה תחאש קפס ןיא

.ןאכ היה ףוקה יכ הלוע הננב לש רועה תאו ,הסרפ ריאשהל לוכי הרבז ,לשמל ,הלש םינמי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more