סימניות
םוטובקייל םיקחשמ

םוטובקייל םיקחשמ

.ןפוד אצוי םידלי הנחמב םירבח השע ימ ,Squat ו McGee, Gretchen םע .ובשייתה Butskvat ןדרי םש ,"סליימס ינאס" ךומס הנחמ םג שי לבא ,הב .ראשה תא לקלקל הסנמ ןמזה לכו ,ייגקמ לש ירקיעה ביואה אוה .ותוא ליצהל םיכירצ וירבחו ,ךבתסמ ומצע אוה ,ךכמ האצותכ לבא .דומח יד םירוחב םלוכ םהו ,קנע ןונמת ,םיבמוז ,sasquacha שוגפל םג .םיהדמ תואקתפרה ךותל ללצ ,השק אל הזש אדו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םוטובקייל הנחמ לפי קטגוריה:

Games הנחמ Lakebottom

רדהנ רודיב .הנחמה Lakbottom קחשמה לש ישארה רוביגה ,י' גקמ לש הרקמב םג ךכ .2013 ץיקב premiered רשא ,Lakebottom הנחמ תואקתפרה הרוטקירקל תוד .הדנקב

:ןאכ םירבח םג אצמ אוה ,תאז םע .הטארקב הרוחש הרוגח ול שיו םירחא םישנא לש תואיגשל ינלבוס ,םזקרסב .םינפב ביבחו לודג בל הל שי ,התיא םירבח תויהל השקמ הזש תורמל .י'גקמ לש בוט יכה רבחה .הנחמב תועיפומה תוצלפמה לכ םע םירבח תויהל ןכומ םג .וב טולשלו וב טולשל ידכ יבשב תויהל רענה לש וחומל תובורק םיתעל תמ .םירחא לש םחומב לוכאל םיצור םיכלהמה םיתמה לכש םיפיטואירטסה תא סר .ילמשח רוסמ תחא די םוקמבו ,שדחמ ותוא קדהל ךירצו ,ןמזה לכ לפונ ול .הנחמה תכירדמו תיתימא הקותמ אוה ,תאז םע .בוט רוחב היה אוהו ,הנחמה רמוש םג היה אוה .ומצע לע דיעמ וניא אוה תרחא ,ולמשרמה םע דבל ראשיהל אלו סועכל אל .םימה ךותל םתוא קרזו םישנא ץיפקה אוה יכ ,סעוכ אוהש ובשח םלוכ הלח .ידמל הבבוש םי תצלפמ השעמלו ,ךכ קחשמ אוה ,ררבתה זא לבא .וירבחו ייגקמ םע ןמזה לכ תובירמו ,"סליימס ינאס" - רחא הנחמ להנמ .היבשות לש םהייח תא ליערהל הסנמ אוה ,לשכנ הכ דע ךא ,םוטובקייל תא .םימעפ רפסמ וייח תא ליצה וליפאו תוצלפמ תזיחא ךותמ ותוא ךשומ ןמזה

:תא גצה .הצואת תתל ידכ תצק ותוא קזחהו רבכעה םע ןחובה לע ץחל ,לגעמל רובע .וגשוהש תואצותה לע תודוקנ רבוצ ,הובג אירמהל רוביגה תתלו ,תופרהל .תרחא המרל עיגהל לוכי התא ,םהמ קיפסמ דילקמ התא םא

.קשנב וחטש לע ןגהל בייח דחא לכ .ךלש לנסראה שודיח ,םינסחואמ םיבויחה ובש תואספוקה תא ףוסאל ,תורחת .דבאת תרחא ,לגדה תא סופתל ביואה ונתת לא

.ץורל לחהו ,ןש דביאש ,יטואט ףלוא עיפוה זא לבא .ןכוסמ תוכישנ תוענמיה ,Touti לש ןדבואה תא ריזחהל רוזעל ידכ ,ותוא

.םיאצמנ םירבח םעפה ןגלב לש גוס הזיא הארת התאו ,םיטנמלאה ןמ הנומת .הזכ יטסטנפ הקתפרה לש םירוביג ומכ הלאכ םיבינגמ םירבח שי םא רדהנ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more