סימניות
.םיקחשמ קמוע םוהת

.םיקחשמ קמוע םוהת

.קחשמה קמוע קחשמה תולילעב תופתתשה .היישותו ץמוא וארה ,תומוהת .יעוצקמ תוללוצ תווצל תופרטצה ידי לע םניחב קחשל ולכות ןאכ .תנכוסמ הדובע תושעל וא הטמלמ הניפסה תוסירה תא םירהל ךירצ התא םא .לשמל ,םירזייח םע שגפמ ומכ ,םירוק םימעפל םימיהדמ םיעוריא .הברה ןמאתהל םיכירצ ןכלו ,תונמוימ תושרוד תומישמ .תונוש דימת תומישמהש ןוויכמ ,תקתרמ הלילע לכ .תללוצה תווצמ קלחל ךפוה התאש ךכב ךמצע תא רגתא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים .קֶמֹוע םוהת לפי קטגוריה:

קומע םי םוהת .םירדגומ אל םיבחרמ תריקחב םינכתסמ רתויב םיזעונה קר ןכלו ,ןכוסמ ד .רתוימ ןוכיס אלל תוינרקס םייניעמ רתסומ יפוי תוארל םירשפאמה Abyss .רובעל םכילעש תומישמל ףסונב סונוב קר םה ,תאז םע

.וידעלב םילוכי אל ראשהו ,םיוסמ םוחתב החמומ אוה תווצ שיא לכ .תיארחא ,ןכ לע רתי ,ךליבשב הדובע שי ,הגאד לא לבא

.םיה תיעקרק לא ךלש ןושארה עסמל תאצל ןנוכתה ,םימ םע הליבטל ןכומ ה .רקי ןעטמ הליבוהש הניפס הלא םימב הקסרתה הנורחאלש איה הדבועה .םיחתות תויריב התוא ועיבטהו הניפסה תא ופקת םי ידדוש .םימה תומוהתל הדרי רקחמ ןקתמל םיקלח לש הלבוהו תלוספ !הבורק הכ התייה הצירפה ךא ,תועמשמ תרסח איה ןוכמה לש ותדובע ךשמה

.תוריהמב לופית הצחרה לש הצחרהו ,הליבטה םלוסב ןוכנה קמועה תא רידג .תחלשמה הליחתה םרובעש ,הנוכמ יקלחו םיגד תומיגד ףוסיאל םינוש םינו .ךלש םיצמאמה תאצות תא הארת הלבטב ףוסבו ריהמ סופיט ליחתת ,יברמה ק

.שדח טקיורפב ףתתשהל םינמזומ בוש םה וישכעו ,םעוצקמב םייתימא םיבכו .דומילל םהלש תלוספה תא תולעהל ךרוצ שי תעכו ,סונייקואה לעמ הקסרתה

.יתימא סנ תוארל הייפיצב ,םימל תחתמ םיללוצ בוש םירוביגה ,תחלשמב ת .תיטובור הפילח אלא ,היטבמא שמשת אל וישכע ,הבורקה הריציב בשחתהב .םיצפח ףוסיאל שורדה לכב דיוצמ אוה ,דיינ דואמ אל אוהש תורמל .םיגד לש רפס יתב סופתל םג ,םיימיה םיבשותה תא בוש רוקחל תונמדזהה

.ונלש םירוביגה תא גורהי םרזה רורחש ,תועטב םהב עגונ התא םא ,םיפקו .קמחתהל ידכב שארמ םינורמתב ליחתהל שי ,העונתה לע השקמ הדבכ הפילחש

.הלחתהל םיכלוהו רשפאה לככ קומע םידרוי םה ,תודבכה תופילחה תא ושבל .םתוא תוכהל ילב ,דקונמה וקה ידי לע םיניוצמה םילגעמה תא רובעל איה .הסונמ רמייג רובע היעב הווהמ אלש המ ,םיצח םע שחרתמ הזה םוהתה קחש .ךל עיגמה ןוחצינב תוכזל ןנוכתהלו ,תורחתה תא ליחתהל ןמזה עיגה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more