סימניות
וטאב Gattu םיקחשמ

וטאב Gattu םיקחשמ

.טנרטניאב קחשל םניחב םיקחשמ וטאב Gattu תחיתפ ידי לע אדוול לק הזו ,עשפב םימחלנ .םידרפנ יתלב םירבח םה וטאגו וטאב .תויביטקודד תוטיש ידי לע החנומ לבא ,המוהמ לבוס וניא ינשה ,ץימא ץימא ,קזח דחא .ןיסל ורהימ ,םתדלומ ריע תא ובזעש רחאל ,תחא םעפ .יל סורב םע רבד לש ופוסב שגפיהל ידכ םיבר םילושכמ לע רבגתהל םה ,ךרדב .תכשמנ הקתפרההש ךכ ,הרשכהב ותרזע תא עיצהו ,שגפיהל חמש המיחלה תויונמוא לש רטסאמ .םילזאפה לכ תא רותפלו ,תווצהמ קלח תויהל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים וטאב וטג לפי קטגוריה:

Gattu Battu המיחל יקחשמ

.Gattu ו Batt םירבח לש יאורה גוז תא שוגפל ,םיקחשמ Gattu Battu תא .םהלשמ תונכוס םהל שיו ,רופארגיו ריעה ןמ םישלב םה יכ רמול שי דימ .רתוי בורק ךלש םירבח םע החיש ידי לע דמלת ,ליבוהל לרוגה לש םהיכרד

.ץחלו חוכב לועפל ףידעמ Gattu ולש ףתושה ,ןויגיהה השיג ,תוררועתמ ת .םהלש קסעב בושח דואמ הזו ,ץימאו ןגוה םג אוה .עשפה תריזב תויאר ףוסאלו םיעשופה תא ףודרל םיכירצ םה תחא םעפמ רתו .םהילא ףרטצהל זא ,באוכ אל ירט טבמ ,םהלש הדובעה תא עדוי ה' רבחה ת .םידושח םיצפח ףוסיאו עשפ לש אבה םוקמה תא רוקחל ,םילוכי םהש המ תו

.םהל סחייל תויהל לוכי הז ,ךכ רחא הרקש המ יכ ,תויזה ליבוהל תובורק .ךכ קוידב הז תא הנממ רוטפל היה רשפאש ךכ ,ידמ תינפקותו תבשוחמכ הר .רגתאה תא לבקל אלא רתונ אל רבד םושו ,הגנוט תא ףקת סורב .םינש שמח ךשמב ןילואש םיריזנ לש המיחל תויונמא דמל ונלש רוביגה יכ .עדמה דמל המכ דע קודבל ןמזה עיגה .ןאכ יארחא ימ שלופה תא תוארהלו ,הליעי הקיטקט רחב

.רזוח רוקיב ול םלשל וטילחה ונלש םירוביגהו ,םש חנ סורבש דמל וטאב .הזמ תאצל ךרד אוצמל ךירצ אוה וישכעו ,תיעקרק תת תדוכלמ ךותל לפנ ג .תוידוסיב לכה דומללו עוגר לע רומשל .תורצב בוזעי אל וטאב ,היעבה ןורתפב רוזעל לוכי הז ביבס םיצפח שיש

.ךכ לכ ססות היהי ועיגי וילא לולסמהש ופיצ אל םה לבא .תוריהמב תוינוכמ ריהמה ,ריהמה שיבכה תא תוצחל תוסנלו ,תונרע דבאל .הטילשב בצמה לע רומשל ,ןמזה לכ ביבסמ לכתסהל ,םילגלגל תחתמ תלבקמ

.השיגפה תא תוארל חמש אוהו ,ער רוחב היה אל סורב יכ ררבתה .ןטק רפכב םקוממה ,ותיבל ותוא ןימזה וליפאו ,Gattu לש ןמאמה תאו הר .רתויב הדחה scimitar םע ירפה ךותיח מ ליחתי לכהו ,םייקתי ףסונ ןומ .הלועמ ןימטיו טלס תנכה םג ומכ ,הבוגתה תוריהמ ,תוזירז ,Gattu םע ד

.ירשפאה םדקהב יתימא יעוצקמ תויהל ךל השק רתוי הז תא השוע סורב הרי .ףיכ הברה תונהיל ולכות ,רתוי רהמ קחשל ליחתהל ,רגתאה תא לבקל ןכומ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more