סימניות
םיקחשמ דווילוב ילאס

םיקחשמ דווילוב ילאס

.םניחב הז רתוי ,םמעתשהל אל םלועל דווילוב ילאס םינווקמ םיקחשמב קחש .םוט םע דחי תוריקחב הכישממ ,ילאוטריווה םלועב תטלוש איה וישכע לבא ,תישלבה תורוט .םיאמרו םילכונ ינימ לכ תספות איה וישכעו ,תונכוסה תא חותפל הל רזע היבא .תיארש המ תא תוושהל ,םינותנה דסמב םתוא םישל ,תויאר ףוסאל דציכ דומלל םגו תווצהמ .םויסה רודכ שיו ,רפסה תיב ייח שי ןיידע ילאס לבא ,המידק אוה ןומיא הברה .תודיש םג ויהי ךכ ,שבלתהל תונמדזה הז
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים דווילוב ילאס לפי קטגוריה:

Games

היתואקתפרה תאו דווילוב ילאס .ינטוב לאונמע יאמבה םשארבו ,םיתפרצה וסינ םעפה .2009 תנשב םהלש רצומה תא וררחש םה ."שלב רפוס :דווילוב ילאס"ירוקמה םשה תחת .הירבחו ילאס לע קתרמ רופיס דוע להקה תא רפסל ידכ קיפסמ םהו ,תוקד 25 תכשמנ הרדס

.הנונשו חונמ תרסח רתוי דוע התיה ילאס ,הנבותו תונרקס קיפסמ םילגמ םלוכ ריעצ ליגב .םירחאל ןתינ אל המ התארו ןטק רבד לכב הניחבה איה .תמאה לא עיגהל ,ךבסה לכ תא םורפל הלוכי איה ,תויאר לש הארנ יתלבה טוחה הצק תא ספ

.םיעשפ לש םינוש םיגוס רוקחל הדליה הלחה ,םייביטקודדה הירושיכ תא המילשהש רחאל .דווילוב ילאס לש םיקחשמה ועיפוה זאו ,היצמינאה הרדסל סיסבה היה הז

.הדובעה רקחמב קוסעל ליחתמ תימשר ה' רבחה לש תווצ ,עגר ותוא זאמ .תנבומ יתלב ןושאר טבמב ,םיזעונ ,ןפוד יאצוי תובורק םיתעלו ,םינוש םהב םילקתנ םהש

.רתוי רומח עשפ עצבל וליפא וא תומרל ,רחא והשימל םיאתהל ידכ ןופצמ ץויצ אלל לגוסמ .דווילוב ילאס קחשמה ירוביג םע דדומתהל שי הרבחה לש םיטנמלא הלא םע הז

.רחבנ תויהל ךירצ הכלמה םש ,ףאה לע אוה רפסה רודכה רשאכ דחוימב .דואמ הבושח תמלשומה תשובלתה תאיצמו ,תונבה לכל יזכרמה עוריאה הז יכ ,רהמל ךרוצ ן .ךלוה יכה הז המ ריאשהלו ,הרוביגה לע תוסנל ,םירזיבאו םידגב רובע תויורשפאה לכ םי

:םיירקיע תויאשונ תא וניכה דווילוב ילוס לש םיקחשמה המ תוארל ואוב לבא 100 .דווילוב ילאס קחשמה תא רשש תואקתפרה לכ אל הז לבא
.ךושח המכ דע וניחבה אלו קחשל ולחה םוט התרבחו ילאס ,םהמ דחאב .תיבב טלוש הערפה לש גוס הזיא ואר םירוחבה ,ביבסמ טבמב .הקסעה המ זא ,ריסהל םג םיבייח םמצע םה ,םמצעב םירבדה תא םירזפמ םה יכ .םמוקמב םישל שיש םיטירפה רפסמ תא תוארלו רדח לכ ןוחבל .ןומא הדובע הז תא לוקשל לוכי התאש ךכ ,הריקחה ךלהמב תויאר ףוסיא ומכ דואמ הז .ןוכנה םוקמל ותוא ריזחהל ןכמ רחאלו ,תטלקב ןיוצש טירפה תא אוצמלו ביבסמ לכתסהל ת .תיבה לכל רדס איבתש דע דחא דוע ךישמהל ,דחא רדחב להנמ התא רשאכ

.ךלש האנהה תא ךיראהל חווט תא ביחרהל הסננ ונחנאו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more