סימניות
Cimarron לש סוס טרופס יקחשמ

Cimarron לש סוס טרופס יקחשמ

.םניחב םתוא קחשל עיצמ ,Cimarron לש סוס חור םינווקמ םיקחשמ םע תורכיה .רכומ הארנכ התא ובש ,ריוצמ טרס לש םיעינמה לע ורצונ םה .וירבחל םג ומכ ,םינאידניאה יבשמ חורבל ומצע לע בוהאה רוביגל רוזעל לוכי ןקחש לכ .התוא סורהל ןתינ אלו ,הבושח המישמ ךינפל .ךבוסמ םשגה דחוימב ,רדע םייופצ םיסוסה לכ הטיריפס לע .םירחא םיקיחצמ םירופיס שי לבא ,תדלקמה לש םיצחה םע דבוע ,ךובמה תא רובעל ךרטצת , .רשכומ תייעיבר בישקהל לוכי התא ,הצור התא םאו ,רישל םילוכי םיסוס המכ ,המגודל
4.6 1 2 3 4 5 (Total 12)

משחקים המשנ חור לפי קטגוריה:

Games

תוריחה תבהא לע תוברעה לש המשנה חור .הלימ קר אל אוה שפוח רשא ,האג גנטסומ לש הלילעה לע םיססובמ םיקחשמ .םייח ילעבב טולשל ןוצר ךותמ ,תוריהזב םישנאל הסחייתה דימת חורה ,ת

.ותונרע תא דביא ריעצה סוסהו ,רדסב ךלה לכה המ ןמז ךשמב .וטלתשה םידודנ תבהא תאו ,ןכ .הקירמא לש םיקמעב קחרה םש יא לדג םהלש אשדה ירכ רשא ,ולש רדעה רוב .םינאידניאה ידי לע וספתנ וירבח יכ הליג אוה ,רזחשכו ,ידמ בר ןמז ה .ףדרנ ומצע אוהש ךכל ומרג דימ לועפל תושיחנהו סעכה .השק דובעל לגוסמה ,קזחו קזח סוס ובהא םישנא .לצנל המצעל תושרהל רשאמ תומל הפידעמ התיהו ידמ רתוי תוריחה תא הכי

.ולש בלה לכ םע ךשמנ אוה וילא ,םשגה םשג דחוימב ,יבשב וירבח תא בוז .יחכונה בצמה תא סיבהל ידכ ץמואו חוכ ,תוזירז רובע תוקידב רובעל ךר

.ולש םיליגרה םייחל ולש רדעה תא ריזחהל לכויש ידכ וילע הלטוהש המיש .המיענ חורו רקובה לט ,הנידעה שמשהו עפושה אשדה ןמ הנהנ ,עבטב בוש .םיקותמ םימב ונואמצ תא תוורהל ידכ רהנה לא תדרל ,ףייע ךכ רחאו קפו

:היעבה תא רותפל ךירצ התא ,הברעה לש חור םיקחשמה תחיתפ רחאל .ומצע תא אצומ אוה ובש ךובמ לע רבגתהל תישארה תומדה רוזעל וישכע לב .גנטסומ םיכלהמה תא רתוי רהמ ,דחא לכ רתוי קיזחמ התאש לככו ,םיצחה

.םותס יובמל סנכיהל אל הסנו ,טעה ךותמ ליבומה ןוויכה תא רומש .עוצעצה לש שדחמ הלעפה ידי לע ןמז תלבגה אלל התוא םילשהל ןתינ לבא

.תוחורה תא תולעהלו ןמז ךשמב תויעב חוכשל לוכי התא ,יבשב וליפא ,תו .בוש םהילע ץוחלל םיכירצ םה ,םיריעצ תונורשיכ רוצעל ידכ

.שדחמ ליחתהל ךרטצת תרחא ,רמגנ אל בוביסה ידמ ךומנ תופיט קורי הדימ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more