סימניות
דבכ םיקחשמ

דבכ םיקחשמ

.ןיינעמ רתוי דוע דבכה עוריאה ,םינווקמ םיקחשמב םניחב קחשמ ,םימואת לע הידמוקה תר .םתוא ןקתל ץלאנ םיכחוגמ םיבצמל סנכיהל ןמזה לכ םיעודי םירוביג .תורצ יניירבע םה םמצע ןגול הדניל תובורק םיתעל לבא ,תיגולותפ לזמ הלוח אוה יכ הא .םירחתמו םיחכוותמ ןמזה לכ םה ,םימואת םהש תורמל .דחיב הכמ תחקל םידחאתמ םה ,יטירק עגרב ,תאז םע .דעוימה ןמזה ךותב רומשל םיסנמ לבא ,תיבב םלש ןגלב ןגראש ףוקה תא קיחרהל ידכ ךובמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רומח עוריא לפי קטגוריה:

Games

רומוה םע דבכ עוריא .המקוה תרוסמה ךומתל Hard Case לש םיקחשמה ,המרונל ךפה םהלש םיעינמה סיסב לע בשחמ

.הארמב טלחומ ןוימד שי םילותיחהמ דחי לודגל ,הז ךיא ןיבהל הצור דימת התא ,םימואתב .םיהז תויהל םיכירצ הלאכ םישנא לש תויומדה יכ הארנ .םיטקילפנוק םרוג תובורק םיתעל רשא ,תוידוחיי ףאוש דחא לכ ןיידע לבא ,ןוכנ הז רבד

.ינשה תא דחא ילב תויחל םילוכי אל תוחאו חא יכ דצה ןמ תוארל ןתינ ,תאז םע .האיציו ןורתפ דחי םיאצומ םה ,םיישק ליבוהל םהלש תובירמה תורמל דבכ עוריא טנרטניאב םיקחשמ

.ןגלב םה םהלש םייחה לכ יכ ,םיחרפ קר הלא לבא .לודג שפונ רתאל עיגהש רחאל ,יקס תכללו תדרל השפוחל אצוי התאש ןיימדל קר .םירוגמל רישכ אל ירמגל היה ,םולצתב הפי ךכ לכ ,רוכשה תיבה לבא ,לוכה תרמשו תבשחש .והשמ םע אובל ולכוי ןכלו ,דחיב םה יכ ,הזה ןחבמב דומעל ידנילו ןאגול רבד םוש ,ןכ

.תועתפהל ותוא םיררועמ םמצע םה לבא ,לרוג לש הבורע ינבל םיכפוה םה תובורק םיתעל .םירז םישנא אוצמל השקש ןיבמ התאו ,םהלש םירבחה לע לכתסהל ךירצ קר התא

.תחא החרצ ,םהיתויעב תא רותפל תוחאו חא ךיא ןנובתמ !ינא אל הז":דיגהל דחא רבד קר ןהל שי ,הרקתהמ תולפונ הציפה תוסיפו ,םידגבב חלקתמ ".

.םידילי םישנא ומכ ךתוא בוהאל םעפ יא לכוי אל דחא ףא לבא ,תונשל ןתינ הדובעה וא ר .בורק ראשיהל דימתו חולסל לגוסמ תויהל ,ךרעומ תויהל ךירצ הז

.דבכ עוריא קחשמה לש תישארה תומדה תאו ןגול םואת תוחא .תורצב התוא בוזעי אל ,ותוחאב לשכנ אל םלועל אוה לבא ,ותקדצ לע ןגהל הסנמ דימת או .תוחידבו תוחידב בהוא אוה .טקשב לכה תא ןקתל םיסנמ םה וישכעו ,לכה לקלקל וחילצה וליפא םה

.ונימאי םירחאהש אוה רקיעה ,הנשמ אל הז ,אב הז הפיאמ

.ךלשמ קחשמ תודוקנ לבקת ,המישמה תמלשה רחאל קר יכ ,ןמזב הפצ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more