סימניות
םיקחשמ םיבוד םיפושח ונא :םש אלל

םיקחשמ םיבוד םיפושח ונא :םש אלל

.םיבוד לע תמאה לכ םניח םינווקמ םיקחשמ בל םישל ,רדהנ ןמז שי הבש ה .םילודג םיאיצממ םה יכ ,םתיא קחשל ןיינעמ תמאב הז .םלועה לש םינוש םיקלחמ ואב םהש םושמ ,הזמ הז ןיטולחל םינוש םיחאה .תפתושמ הפש אוצמל םהמ ענומ אל הז לבא ,הדנפ ללכ ךרדב אוה ישילשה , .ונלש םירבחה תא ףוקתל תוטילחמש תוינצחש םינויב םימחלנ םימעפלו ,םי .שפחל לוכי ימ ידי לע אצמיי ןורתפה ,בצמ לכב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םיבוד לע תמאה לכ לפי קטגוריה:

Games

ריעב םשוגמ :םיבוד לע תמאה לכ .ןפוד אצוי םיחאה לש שולישה לע רתויב םיקתרמה םירופיסה תא ליכמ הז .הזמ הז ןיטולחל םינוש החפשמ יבורק יכ תורקל לוכי הז בשחמ יקחשמו ת

:ךינפל ,ךמצעב האר .ריעל סוטל ידכ ולש ליגרה לודיגה תיב תא ובזע םלוכ .םהייחב רודיב הברה ךכ לכ ואר אל םה יכ ,םהינפל חתפנ ןמאיי אל תויו .םישק םיבצמב רוזעלו ,םתוא ןיינעמ המ תולגל ולכות ,םניחב קחשל םיבו

.וב תומוקמה תאו םלואה תא תולקב ואצמ וליפאו ,תויעב אלל םיסיטרכ ונ .ירלופופ טרס לש גונעתל הייפיצב ,השיגפה תליחת דע ןיתמהל ולחהו ובש .תורואה יוביכ םע דימ שרשרל לחה רשאכ םהלש העתפהה היה המ לבא .םר לוקב תואקשמה תא וצחל ,םימגמוגמ ןרוקפופ ,םיקתמממ םיקתממ תופיט .םיענ אל שער עקר רוציל ,ןופלטב רבדל וטילחה וליפא םקלח

.שיאה ינזואב וקעצו דימ םשל ורהימ םה ,ףסונ שורשר ועמששכ .ןורדסמה לש רחאה הצקהמ המוד שער עמשנ הז עגרב לבא .םהילא העבצה ידי לע םהל רוזעל ךירצ התא זא ,תורצ ןיחבהל ןמז שי די םינווקמ םיקחשמ םיבוד םיפושח ונחנא

.םייתימא םיציצפמ םה ונלש הרקמב לבא ,תודלוח םיפפועמ םירחא ,םלועה .םיקראפב םיטנמונומה לכ תא םינייצמש םיעילק קורזל ,םכרדב ךישמהל םה .ירלולס ןופלט לש קזבה םע םתוא רוויע וטילחה םיבוד ,םתוא ףודהל ידכ .הכרדמה לע תטשפתמה הייכנוקה לעמ ץופקל ךרטצת ,וכותל לולצל אל ידכו

.ביריה תא חצנל ידכ לסב םירודכ דוע עיקבהל הסנ .תודוקנ דבאת תרחא ,ךממ רודכה תא תחקל ךל רשפאמ אל ,טפשמה תיב ביבס .חצנמה ךפה ימ הארי ללוכה ,לזוא ןמזה רשאכ

:הזה קחשמה רובע תישומיש תדלקמה .ולשמ והשמ איבמ ,תוירי םג דבעל בהוא אוה ,ינרדומ םלצ לכ ומכ לבא , .םיוסמ ןמזל לבא ,הפי' זאלוק רוציל ךירצ התא .םיפסונ תונוזמ לוכאל ישילשהו ,תוריוצמ תויומדה לע רוזחל בייח רחא .ךל עיצמ תרתוכה תא ךכ לכ אל הז לבא .ךמצע רובע תומלשומה תויורשפאה תא אוצמל טלחהב התאו ,ידוחיי םיבוד

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more