סימניות
Nexo יריבא וגל םיקחשמ

Nexo יריבא וגל םיקחשמ

.הריטל עיגהלו םיבהלה תא דדחל ךירצ קולרמ םסוקהו ,יסיימ ,לסקא ,ןור .ןותחתה םלועה ןמ םימויא םירוצי לש אבצל וארק םישחלה תרזעבו ,תוצלפ .ןודבאב הכלממה לע םימייאמ הלילה ידלי .תויעב עונמל ידכ םיריבא Nexo וגל םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל ךירצ ה .םלשומ תונוכמ הגיהנ ןוירש יוניש שובלל םג ומכ ,רזייל הלא םג אלא , .קזח היהי ןוחצינה תאו ,ראופמ ברק היהי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Nexo יריבא וגל לפי קטגוריה:

Games Lego Nekso

םיצימאה םיריבאה רובע םיריבא .יואר ךא ינדפק יטרבלה ךלמה ידי לע תטלשנה ,ןוטינ לש הפיה הכלממב ל

.תונשל לגוסמ ןוירש שבול ,רזייל תוברח הדלפ שמתשהל הדימ התואב תודו

.רוקהו ךשוחה ןמ םיכושחו םיהכ תוחוכ הנפמ אוהש ךות ,ותרזעב ואבצ תא

.תוקזח תונוכמו םסק ,בהלב ותוא סיבהל ,רזכא לבנ לש רגתאה תא לבקל ם

.תונמוימבו תושיחנב גהנתמ התא םא ,חצנל ידכ קיפסמ הז לבא ,םלש לפא

.דדומתהל םידיחיה םיביואה אל הלא לבא .םיארונה םימודאה םידשה תורושב ,הבל תוצלפמ ו Sprutoholov היהי ץימ

.דחא ביוא דוע סורהל לכוי אלו בורקב שבייתי רתויב ךשמתמה םחולה ולי .םולשב תונהילו םיעצפ אפרל ,לוכאל ,ןוירש ןקתל ךירצ התא םש ,הריטל

:םירחא םימוחתב םניחב םיקחשמ םיריבא Nexo וגל קחשל ליחתהל , .תיפצת חתפל רזוע ןמז ותואב ,תוצרל םילזאפ .םידדובמ תומוקמב רתתסמ ביואה יכ ,דורשל לוכי אל םיריבאה תוכיא תא

.הקראה שי ךלש הרוגחה אלל םידשה ובש ,ברקה הדשל תכלל ,השדח הפקתה ר .םירקי םישיבג תריחב ידי לע ךלש דיצה תא שדחל .םסק םישחל טוקנל ,ביואל תוריהמב עיגהל ידכ .הכחמ קר ביואה יכ ,תוריהז חכשת לא לבא !ץימאה וירחאו בוט לזמ ןכתייו ,ברחה תא ףושחל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more