סימניות
Lolirock םיקחשמ

Lolirock םיקחשמ

.Lolirok םניח םינווקמ םיקחשמ - תונב רובע ףסאנש אוה ןיינעמ ףסוא .קתניהל השק המכ ,ןגנל ליחתהל יאדכ .Gramore לבנה םע תמעתהל הנאיראו היליט ,סיריא רוזעל ךירצ התא .םוסק ריפס אצמי םא ץראה רודכ תא סורהל לוכי וישכעו ,הידיפא לש המו .ונלש תכלה בכוכל םתוא חלשו ,לבנה ידי לע לפוהש ,יתוכלמה גוזה תא ה .הדליה תא אוצמל וחילצה םה הקיזומה תצובק תוכזב לבא ,םתוחא תא הנאי .םיטישכתו םיפי םידגב לע תוסנל חוכשל אל לבא ,עורה דגנ םימחלנ םה ד
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קורילול לפי קטגוריה:

Games Lolirok

תונבה רובע םיענ יוליב

.הידיפא לש המוסקהו הקוחרה הכלממב םיליחתמ םיעוריאה ,היצמינאה תרדס .רדס וקפיס ןפוד יאצוי םיריפסו ,םש וטלש בוטו הינומרה .ןגומ תויהל ךירצ םינבאה ןכלו ,המצוע בר םסקה חוכב ןחינ ,םתוא םהל

.יתוכלמה גוזה תא ךפהו הכלממל שלפ אוה ,אלפומה םחוכ תאו ןחה ינבא ת .םירקיה םינבאה תא אצמ אל אוה לבא ,לכה חקל אוהש בשח אוה .םישיבגה תא ,התיאו ,ץראה רודכ לע םהלש תבה סיריא תא ריתסהל וחילצה טנרטניאב קורילול םיקחשמ

.סיריא תא אוצמל תונויסינ לכ ושעו ,הנאיראו הילט םשב תוכיסנ יתש םג .םיטרצנוק תנתונ ,םלועה יבחרב תרצעו ,תילקיסומ הצובק ורצי םה ,ךכ ם .תורחת ןגראל םה ,תינכותה רובע תישילש הרוחב םיכירצ םהש הדבועה לש

.הנשמ אל הז לבא ,סיריא תא הריכה אל הרוביגה לומ לא ,ןבומכ .םייחל הרענה לש םימסקה הדש תא םיריעמ ,תורוא לש םיפלא עתפל הב וצצ

.ריפסל עיגהל הווקתה תא ריקומ ןיידע אוה .ישונאה םלועה תא םג אלא ,לובסת הידיפא לש תיטסטנפה הנידמה קר אל ת

.ןמז תולבל ומכ תונטק םישנ ובש רתויב םיבוהאה םידעיה לכ םיפסאנ הנה

.שמשי ,קשנ אל ,םסק ,םיביוא םע םחליהל ךירצ התא רשאכ םג יכ ,תומילא .ונלש הטנלפה לע וציפקה רשא תוארונה תוצלפמה םע דדומתהל ידכ ץימא ת .דחא םלוע ושבכ רבכש ימ ידי לע ספתנ היהי םסקה ריפס תאו ,דוביאל ךל

.הליעי הרוצב שבלתהל תלוכיה תאו םייטמסוק םיכילה םירוה םינקחשל םיע .תיתימא המולעת הז ,יפויל היצמרופסנרט .הימיכלאל םימודה םירחא םיעצמאו םימרק ,םימרק ,ףוצרק ,תוכסמב שומיש .קמוס ,יקנ ,ןנער ךפוה רועה ,אבה דעסה רחאל .םיקחשמה םירצומ רפסי ,יטמסוק רשוע םשייל ףצר הזיאב לבא

.םיכיראת ,תונצס ,םילויט ,תוביסמל תושופחת םירהל ,םהלש ןוראה תא תו .םיחכשנ יתלבו םינוש םיארנ דימת םה ,םינתשמ םה םידגבה תרזעב .ןכוסמ עסמה תא ריאהל היהי ןנגוסמ םירזיבא המכ יכ חכשת לא ,ןוכילה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more