סימניות
Yoka םינועש םיקחשמ

Yoka םינועש םיקחשמ

.Yokai Watch םינווקמ םיקחשמ עיפוה םיבר הגנמו המינא ןיב .םתוא קחשל לוכי דחא לכש ךכ ,םניחב םיגצומ םה .הקיתעה תעה ןמ םישנא ברקב תויחל youkai תוחור יכ דומלל ולכות ,תיש .ערו בוט םהיניב שי .תושגר ררועל אוה םהילע בוהאה רודיבה .ךלש תירבה תונב תא ךופהל ןכמ רחאלו ,ןפוד יאצוי םינועש תרזעב םתוא .םיסקמ קבאמ רחאל ,תושדח תוחור סייגל ותרזעב ,הז ןפוד אצוי אבצ לש Youkai ךלש םובלאל תוילדמ גיצי. .ךפה ךלש אבצה לודג המכ הארי ףסאנש ףסוא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Yoka הפצ לפי קטגוריה:

המינא םיטנמלא םע םיקחשמב הפצ .ההובג היגולונכט לש תוחתפתהל עירפהל ילבמ ,םעה לש תוברתב ןה הלש ת .תוינוכמב ויח ,שומישב םידיינ םינופלט ,היגולונכט לע דקיפ דימת םיד .םתוא ריכמ חטב התאו ,םירצונ המינא תרדסו הגנמ ,יאקוי לש םינועש יק

.םינפיה ויה טקיורפה תא קודבל ןושארה ,םירבדה עבטמ .םניחב טנרטניאב שטוו יקוי יקחשמב קחשל תונמדזהה תא ולביק םלועה יב

Novice Yokai

:להנל רוחבל ןתינ םינווקמ םיקחשמב הפצ .רתוי תובורק םיתעל עיפומ סנ ךרדב ,יוטיב ידיל האב תורכזמ םע הנשי .רפסיו לש קיחצמ רוצי לבא ,עוצעצ לבקמ אל רוביגה ,וילא עבטמ קורזל

.םינוש םירבד םישועו םישיגרמ םישנאש ךכ ידי לע םירדבמ םהו ,םייפואב

.יארחא אוה ולש ערה רוחבה ,הז לע םחליהל וא חורצל ,בירל םואתפ ליחת

.ולש ןוויכל הנופ ץחה ,בורק youkai רשאכ .חור דואמ הז תא הארת ,הרויה ידי לע גצומש ןוויכב וכרד לכתסמו ןועש

.םיטבש 8 םיקלוחמ םהו ,םיגוס 200 לכה ךסב םנשי .רבעמה ךלהמב וולי ,ךלש םירבחה דימ ויהי קלח .ברקב תושעיהל לוכי הזו ,חיוורהל ךירצ ןיידע םירחא לש ןומאה תא לבא .הילדמ גיצהל וליפאו ולש הבוט עיצי אוה זא ,תונמוא תאו ךלש הקינכטה Yoka טנרטניאב תופצל םיקחשמ

.רהמ ךכ לכ ףלואמ תויהל םילוכי םניאש הלא ויהי ,תאז םע .דואמ רוזעל לוכי הז ,ףדעומ לופיט םהל עיצמ התא םא לבא

.הרומשב ובשיש הלאמ דחאל ףילחת שי ,השק עצפנ והשימ םא

.דעיה תא ןייצתש רחאל םמצעב םהלש תולועפה תא םיעצבמ םה .קחשמ ינימ קחשל ךרטצת ,הז תא רשפאל ידכ לבא ,ביואה לע דחוימב הקזח .םיפפועמ םירודכ סופתל ,תומד רייצל ,רתוי קזח לגלג בבוסל :השק רבד

.הלש "םירוהה" לש רתויב םיבוטה םינייפאמה םע שדח דחא לבקל ,יתודידי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more