סימניות
תוכסמב םירוביג

תוכסמב םירוביג

Ketboy, ףושני Oulett לע ירוביג ךותל הלילה רות יכ םישדח תומש ירוחב םה הלא - וקג .תוכסמ םניח םינווקמ קחשמ ירוביג רוזעל ףידע ,םה ימ האר .תוישומיש תויונמוימ ולביק םה תושובלתה םע דחי .העימש תולוק ףוסאל - ינשהו ,האטל ומכ ,חטשה םע גזמתהל דחא - ה'רבחהו ,סיטהל עדוי .תורחא תומישמ עצבלו ה'גנינ לש ריעה תא תוקנל ךירצ םתוא םע ,וישכע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תוכסמב םירוביג לפי קטגוריה:

.הלוע רוד ,ריעצ תואריהלו ,םירחא םיבר דועו ןמרפוס ,לותח תשא ,ןמ ןורייא ,ןמטאב ו .אובל םיכירצ ןיידע םה לבא ,םייח םה הבש העושיה ריעל רבעמ תכלל ןיידע ורתפ אל םהש .רגבתהל ןמזה עיגה יכ הנבהה תאו האלנ יתלבה םידליה לש ןוימדה הנוש הז ליג והז .יאמצע ,לודג ,לודג הזכ ןיימדל םיארנ םידליה ,וז הפוקת ךלהמב .לעה תולוכי םיעיפומ םה םימעפל יכ עיתפמ הז ןיא

.עונמה הסכמ לע םודא סיל הד רלפ םע הפילח הלביק איה .ףועל תלוכיה תא ול ןתונ ,וילא רושק אוה יכ םסק .Oulett ףושני ךפוה הז היאמא םשב הליגר הדלי ןמ אב הלילהשכ .לגלגתמ אוה ימ זמר ןומט ולש שדחה םשה תנשב .ידמל םידמחנ ןכו ,לותחל םימוד וידגבו Ketboy הנוכמה ,גיהנמה אוה הצובקב .תישומיש תלוכי םג איהש ,הדח ןזוא ול שי ,םילותחה לכ ומכ .םינווקמ םיקחשמ םילוער םירוביג בהאת התא ,תונכסה ינפמ םיששוח וניאו הקתפרה ומכ ת

.םירועיש רובע רפסה תיבל תכלל ןמז היה הזו ,םיליגר םירוחב םיכפוה םה ,םימשה תא הר .רתוי בושח עדי תגשה לבא ,דבוכמ הז ,הרובגה ישעמ תורמל

Palette יביטקרטא ,תועצעוצמ תושובלת תואריהל ידכ םיריהב םיעבצ העיצמ. .םירחא םינווג תפלחה ידי לע ןקתל ןתינ דימת םיישיאה םיטרפה תא ,הז תא בהוא אל והש

.תופייעו רפעה תא ףוטשל ידכ היטבמאל תכלל זאו ,תוקנל ךירצ הז ,ידמ רחואמ רבכ

.לוגיעב םינמוסמ םיטירפ וא ,ךילא הבג תא הנפמ ,שרגמה לע סיטרכ גוויז תויהל לוכי ה .תופיצרב השולש םתוא םיפשוח ,םיטקייבוא לש תרשרש ףוסאל םג ומכ הנומתה תא תוארל יד .תוידוסיב רתוי הז ףיעס דומלל ימל העתפה היהי ראשה לכו ,לכה אל הז לבא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more