סימניות
םניחב םייסנניפ םיקחשמ

םניחב םייסנניפ םיקחשמ

.םניחב םיילכלכ םיקחשמ קחשל םירגובמלו םידליל םיעיצמ ונא .רחוס לש ןורשיכה תא תוארהל ידכ חוקלה תויורשפא תאו ןפדפדה ,שאלפ מ .םילמה תא ודמלי עבטמה תודיחי ןוימו ,תונוש תונידמ לש תועבטמה לע ר .לופונומ קחשמ וא םירוטלומיס קקדזהל ,חיוורהל ליחתהל לוכי התא ןאכ .תויטמוטוא דחא רוחבל קר ראשנ הזו ,אילפהל התפמ תורשפא לכ .ךלש רצומה רובע תוחוקלה בור תא לבקל ולכוי וא רתויב חלצומה היהי ך
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םייסנניפ םיקחשמ לפי קטגוריה:

םיריעצ םינקחש רובע לודג ףסכ :םייסנניפ םיקחשמ

.םילגוסמ םה המ תוארהל םיבייח םיריעצ םימזי ובש ,םיררועתמ םייסנניפ .םיאשונב רתסומ ירחסמ דירו לש יפוא תוחתפתה לש ןויערה ,רודיב לש המ .ןוגראה תא רפשל ךרוצ שי םהבש ,םיילכלכ םירוטלומיס תוללוכ הלאכ תוי .םירחא םיילאוטריו םיקסעו ןולמ ,הדעסמ ,תויח ןג ,יפוי ןולס ,קשמ ,ת

:םהלש םילעפמה תא הגרדהב רפשל וכרטצי םינקחשה ,קיזמ יד הארנ .ףסכ ךל איבמש תוחוקלה תא דבאמ התא ,םיצורמ םניא םירקבמה םא .םירחתמה תכלל םיליחתמ םירקבמה בורקב ןכלו ,חווטה תא ביחרהלו שדח ד .םיוסמ ןמז קרפ ךותב םילשהל שיו רשוקמ לכה .םייניצר םינוויכ םג שי לבא ,רתוי הטושפ הרוצב םניחב רדבל םייסנניפ

.תימלועה הלכלכה לש ןויערה םע םישנא ינוילימ ריכהל ידכ תמדוקה האמה .ספי' צ זיזהלו תויבוק לגלגל םינקחשה ובש ןטק םיקחשמ שרגמ לע הרוק .םילעפמה לכ לש ידעלבה םילעבה תא ךופהל ,םירחתמה תא טושפל איה הרטמ םייסנניפ םינווקמ םיקחשמ

.םינוילימ המכ דוע ידי לע םינקחשה לגעמ תא ביחרהל ,בשחמ קחשמ לש הר .לזמ רבו ,תולכשומ תוטלחה תלבק ,בוט גטרטסא תויהל תינמז וב בייח הת .ךתוא חקול קרזנ הייבוק ובש לזמב יולת הז .הדיפקב יונב הירפמיא רובע ינלטק תויהל לוכי דחא דעצ םימעפל .תויהל לוכי רחוס לש החלצהה תא ירירבש המכ הארת ,םינווקמ םייסנניפ .םישדח תונוחצינ קוזיח ,בטיה םינגומ תויהל םיבייח םיגשיה

.טרופס ינודעומ ,תויסנניפ תוסרוב תוינמ ,םיתורישה תקפסא תא םג אלא .לגרודכ לש אשונה חותיפ ,םניחב םייסנניפ םיקחשמ קחשל תונמדזה לש הי .םולשתה תאו רתויב םיבוטה םיאנתה תא חיטבמ ,םהלשמ םיתווצ ךותל התיפ .ותוא רוכשל הצור אל רחא דחא ףא ,תויפיצה לע הנוע אל לגרודכ ןקחש ם .תיתשתה רופישב קוסעל ,ךרובע רתויב םיבוטה םינקחשה תא לבקל תנמ לע

:ךילע היהי .ולשמ תויורשפא שי דחא לכל יכ ,םיניינעמ םינוויכה ינש .תלעות קוחצ שי שאלפ ןגנ לע םיססובמה םיטושפ םיקחשמב םג .שרגמה לע תועבטמ ףוסאל וא סופתל ףיכ םתס וא תונוש תונידמ לש עבטמה .ךלש הרשעהב רוזעל לזמל ןתו העצה לכ חתפ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more