סימניות
םייפקשמ םע קחשמ בנראה

םייפקשמ םע קחשמ בנראה

.וירבחו רותרא םע קחשל ררחשל יפקשמ רייה אלפנה ןווקמה קחשמה תא שוגפ .תישומיש השבכו ,שאוימ אל םלועמ ,הז תיתודידיו המימח הרבח .םיטרצנוק תמיב תונבל וליפא ,רבד לכ תושעל םילוכי םה דחי .םהל רוזעת התא םא ,םיחמש םירבחו ,הפיו קזח תויהל בייח הז .העיבצו שבלתהל ,ךלש םיבוהאה םיכובמה שי םג שי .יביטמרופניאו עשעשמ דימת ,רחא רופיס הכחמ תויומדהמ תחא לכל .יתריצי ,הסיפת ריהמ ,זירז תויהל ,ךלש ןורכיזה תא ןמאל .םכמעט תקתפרה לכ רחב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םייפקשמ שבול ינאב לפי קטגוריה:

Vybiray תבנרא םכילע םיבוהאה םיקחשמה ochkah

.םכח דואמ בנרא אוה אוהו ,רותרא היה ומש תא שוגפ .ךל ריכהל ןכומ אוה םתיאש םירבח הברה ןיידע שי .תומישמ לש בחר ןווגמ לבקל ןתינה ףיכה תא חתפ ,ךכ םשל

:טאל ופסאתה םירנא'זה לכ

.םייח תורוצ ןיטולחל יטסטנפ תאו ,םירזייח ,םינוש םירוצי םיטובור רוציל ליחתהל ךמצ .עבצו הרוצ ,החימצל םתוא רידגהל רוחבל לוכי התא .ךלש ןוימדה תסיט יולת הז לכ ללגב אלא ,תיפיצפס הדובע ןיא םקלח טנרטניאב םיפקשמ רייה קחשמ

.םירחא םירבדו הדוס לש תויחפ ,הפשא יחפ ,תולקמ :רתאב םינוש םיצפח לע םקמל הל רוזע .תישיא תויתריצי רתוי ףאו ,ינויגה אל הז יכ בושחל היה רשפא .הקיסומה תא םהמ איצוהל הליחתמ הרוביגה דע תוכחל לבא .עוצקמ לכל םוקמ אוצמל ךירצ התא ,יאדכ תמאב והשמ לבקל ידכ קר .הנצס תונבל וטילחה וירבחו רותרא דחא םוי

.בטיה הדובעה תא תושעל תוסנלו ,קחשמ-ב טירפתה לכ תא רחב .םייתריצי דואמ םה םיפקשמ יקחשמ תושבול בנרא תויומד .ימצעב םתוא לע רוזחל ןכמ רחאלו ,רתויב הבוטה העונתה תא רוחבל םירזוע ,דוקרל םילו ?רתוי בוט ררבתהל היהי ימ ההות ינא .ץע לע ונבנש םיתבה םתוא רקבל הארנ וישכע .רדחה לש םירוביג דייצל תונהיל יאדווב התאש ללגב לבא ,דלי לכ לש הזכ םולח לע

.םודאה בלצה לע הציחל ידי לע טושפ ,ךרוצה תעב רסוהו ריבעהל ןתינ ללחב עובק טקייבו Zveryata םעו ,הנוילעה הרוצב םמצע לע רומשל ןיידעו Timi םיבוביס השולשב ןוחצינב ת .ליעפהלו ,להנל הצור התא ימ תא רחב .םיפתושמ םיעוריא ןוגרא ,רבח םע קחשל לוכי התא הזה קחשמב ?תוריהמו תוזירז ,בשק רובע םיקחשמ הצור התא

.םימ התצר איה זא ,ןושיל לוכי אל DW םשב רותרא לש ותוחא ,תרחא תונמדזהב .םנואמצ תא תוורהל ידכ חבטמל סנכיהל הטילחה איה .ךשוחב לועפל הטילחה ןכלו ,טייק ,הריעצה ררועתהל הצור אל איה לבא .ררועתהל טייקו ,ידמ שעור היהי ,םיאב םה םאו ,םיילגרל תחתמ םירזופמ םינוש םיעוצעצ .דחא דעצ קר ךפוהש המ ,רהזית .םהלש ןוזמה תונמ ולביק םידליה יכ אדווי ןכו ,רפסה תיב לש הירטיפקב ךלנ אוב וישכע .הלא םירצומ ותחלצ לע ותוא תמשו ,דימלת לכ הצור אוה ,הארת

.הלשמ תדחוימ הפילח שרוד הרקמ לכבו ,גיד וא ףוחל לויט תויהל לוכי הז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more