סימניות
תודיסח יקחשמ

תודיסח יקחשמ

.ילאוטריווה םלועב םירוביגה תופרטצה ידי לע רופיסהמ קלח תויהל דמחנ .םהירוה תא קפסל ידכ םידליה לע לקהל ידכ קוסמ תונבל Buttercup הרזע םינוכנה םיתבב תוליבח תלטה ,הדובעה תא תושעל תודיסחל רוזעל ,ןונכתב .גווזל תונומת שופיח ךות ךלש ןורכיזה תא ןמאלו םילזאפ ףיסוהל הצור .םירויאה ינשב םינטק םילדבה אוצמל וא הדשה לע םירתסומ םירפסמ שפחל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תודיסח לפי קטגוריה:

םהל םדקש המו תודיסח לש םיקחשמ

.םתוא האיבה הדיסח יכ ונעש םירוהו ,ואב םה הפיאמ ולאש םיבר םידלי ל .דבוע אל רבכ הלאכ תודגא ינרדומה םלועב לבא ,םידדצה ינשמ הצורמ הז .היצמינא טרס השוע הז לבא ,היעבה לש תוהמה תא ףושחל אל קחשמה תודיס טנרטניאב תודיסח קחשמ

.הז ךרד רסמנ ךייחמו ןמנמש ,םייחל דורו אבה קוניתה ,רצונ םיידיתעה .ךכ לכ הילע ומלחש גוזל הפי הדלי איבהל הלכי אלו ,תובותכה לודומב ר

.ףירחהש ,רבשמה לחה עגר ותואמ .ןיבוט תריסמב זכרתהלו םידלי תקפהב אלמ ןפואב קוסעל ,תומדוקה ויתול .הכירצ ירצומ לש חולשמ רובע ליגר דרשמל ךפה קוניתה חולשמ תוריש ,הש .רבעה תא הריכזה תוצונה םירבחה ןיב הראשנש הרענה קר .הל ןגומ יכ תודיסח לש החפשמב םינש 18 ךשמב היח איהו ,Buttercup הא

.ךבוסמ בצמה לבא ,סובכ ומצע תא האור אוהש תומולחב רקיעב ,תרשל חמשת .תדלונ הטועפ הטועפו ,םידליל תשורחה-תיב תא תועטב תרגשמ הרענה םש ל

.רצונש קוניתה לש החפשמל שגרומ יתלב ןפואב ריבעהל קר ראשנ הז .ינש םוי דע ןמזב תויהל ךירצ קר ,Buttercup םע דחי תררועתמה היעבה .תויומדה םע תורישי רשקתל לוכי התא וישכעו ,קחשמ רוציל ידכ םידלי א

.ילקיסומ יוויל תומישמ עצבלו ,םתוא ליעפהל לוכי התא ,קוסעל וא עגרי .הרוטקירקה ןמ תורגסמ לש עקר לע שחרתהל קחשמה לש תודיסחה .ףוסאל ךירצש םירפסמ המכ םה אתבו ,תינוכמב םיעסונ ,וירוה םע דחי ,ת .םיטירפ אוצמל ידכ בבותסהל ,תלדגמ תיכוכזב שומח

.הפי םילזאפ המכ וניכה תודיסח םניח םיקחשמ ןיידע .םידרפנ םיקלחמ המלש הנומת ביכרהל ןיינעמ היהי ןכלו ,הירוטסיהה ירו .לעפמב םישורדה םיקלחה תא ףוסאל ,קוסמ תונבל פאקרטאב םע דחי .הציר טרס לע ףוסאלו ,הכירצ איה םיקלחו םילכ וליא תוארל

.הליבחה לחוימה תכורא םש קורזל ,תיבה לעמ ץחה תא םיאור םתא רשאכו , .םילדבה רחא שופיחה תאו ןורכיז יסיטרכ םע םיעלקה הכחמ התא ,ףסונב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more