סימניות
Shopkins יקחשמ

Shopkins יקחשמ

.תורענל Shopkins םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל םכתא םינימזמ ונא .ןהלשמ תויונח ןתולעבבש תורחא תורבגו הניטנוד ,יבוב ,הקיס'ג ,טפופ .היגוע וא היינגפוס ,סגא הז םא ,היח םהלש הרוחסה .םיירלופופה םידעיה לכ תא שי ,םינש 8 דע םינקחשל םיעצומה םיקחשמה י ."הרושב שולש" קחשמב םתוא ףוסאל ילד םע םיקתממ סופתל ,םילדבהו םיטק .תורוביגה רובע הפי תשובלת םירהל לכואה ןמ לכאמ ףוסאל .היצמרופסנרטה תודוס תא תוריכמ תונב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Shopkins לפי קטגוריה:

םייחל םיררועתמ תובוב ירוביג - בשחמ יקחשמ .תויומדה לש תויומדה תאו םילגרהה לע רתוי דומלל ידכ םניחב Shopkins Shopkins םינווקמ םיקחשמ .ףדמ ,שגמ ,הלשמ הניפ לס רחב רצומ לש גיצנ לכ .רשקתל קר ,רודיב רדבל ,םמצע ןיבל םניב תויורחת ןגראל םה ,םעפ ידמ :רתויב םיניינעמ םינוויכ לש םוצע ףסוא ךליבשב .ידמ ךבוסמ הארנ אל תומישמה ןכלו ,םיריעצ םינקחשל ודעונ םיעצומה םי .ךויח דבלמ רבד םוש םורגל אלו ,יבויח לש םיאלמ םה ,ףסונב .םיבהוא םהש המ לבא ,םהלש תומשה תא קר אל ררבל ,רתוי בורק תורוביגה .תיתודידיו הלודג הרבח םישוע םה דחיו ,תויקסע תויונמוימ םע יתימא ג .הזה ףיטחה םש תא דואמ םאות המש ןכלו ,העונכ לש הלודג הצירעמ איהש .הגוע הנוכ איה יכ קותמ ךכ לכ איה הקיס' ג התרבח .םימיעט םינדעמו םייתנפוא םידגב ,תוביסמ ילב תויחל םילוכי אל םלוכ .תרתוכה ךרד ךלש ןושארה לויטה לע תכללו ,םינווקמ םיקחשמ Shopkins ת Shopkins םינווקמ םיקחשמ .תוחפ טילק תוקורסת אלו רודיהב םישובל דימת םה .ירשפאה םדקהב םיעבצה תומוהמל רוזחל םהל רוזעל וסנ ןכל ,םרובע תעדה .תויומדה ייחב םיניינעמ םיעגר תושיחממה תונומת ףוסאל ורזעי םילזאפ .םיענ והשמ לע ורבידו ,םיקיתו םידידי ושגפנ םש-יאו ,דלוקוש םע הלגע .םיקחשמ שבלתהל יתנפוא ו Shopkins לע קחשמה לש םישרגמ ןיב םנשי ,ןב .םייביטרוקד םיטרפ םע םתוא םימילשמ ,םיינועבצ םידגב לע תוסנל תונב .תות תרוצב עבוכ וא חרפ םוקמב הגוע םע קושיח תויהל לוכי הז .םעבצ תא תונשל ךל םירשפאמ םיטנמלא המכו ,תושובלת רובע תובר תויורש .Shopkins לע בשחמ יקחשמ תועצמאב ןתיא רשקתל ,תובוב םע קחשל תובהוא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more