סימניות
דמחמ תויח לש םיידוסה םייחה קחשמ

דמחמ תויח לש םיידוסה םייחה קחשמ

.קחשמה ןוויכ לכ תריחב ידי לע םניחב דמחמ תויח םע קחשל תונמדזה אוה .קתרמ תוחפ אל אוה עצומה ףיכ ,הידמוק הרוטקירקה סיסב לע רצונ .ןורכיז יסיטרכ לע דנוהסכדה ידאבו לותחה יאולק ,הנופא םע יכותה תא .םילדבה המכ אוצמלו םיפסונ םיצפח ,םירפסמ אוצמל םיכירצ םה םהלש עקר .האבה המישמה תמלשה ,םירבח ךופהל תוריהמב התאו ,ךלש ומכ ךתוא ךופהי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים דמחמ תויח לש םיידוסה םייחה לפי קטגוריה:

דמחמ תויח לש םיידוסה םייחה םימיסקמ םיקחשמ

.קיר הארנ תיבה ,ןיטולחל חריק םימעפלו ,הצונ ,fluffy ,דומח דמחמ תו .הלודגה הקוסעתה ללגב קר םייח ילעב ליחתהל אל םיפידעמ םישנא דואמ ט

.תיבב דבל תוראשנ תויחה ,רפסה תיבלו הדובעל תכלוה החפשמה רשאכ .דבל םויה תא תולבל ךיא םיעדוי אלו םיממעושמ םה ,ונל םיפצמ םה יכ ם .הז לע דמחמ תויח לש םיידוסה םייחה םייחה תאו ,הככ בושחל ,דואמ העו

.ןושארה עגרהמו ,לכמ רתוי הלילעה תא תדכול הז לבא ,דואמ הפי הארנ " .םרדעיהב הרוק המ םיאורו ,ךכב םיניחבמ אל םדועב ,םיעלקה ירוחאמ ולי .התיבה ורזחיש דע תוכחל לגוסמ וניא ,םהינודא אלל דדונתמ והשימ טנרטניאב תויח לש םיידוסה םייחה קחשמ

.בוחרל וקרזנ זאו ,םהב ועגפ םה םעפ יכ ,םישנא םיאנושש הלאכ שי לבא .סקמ הלש בלכה יח יטייק הדליה הבש הרידב הליחתמ הלועפה .תידדה הבהא תאלמ ,ןפודה תאצוי םיסחיה תכרעמב החוטב םיילגרה עברא ת

.וילע םיבוהאה תומוקמה ןמ סקמ תא חצמ תוזעב דילחמ ,תיניינע הרוצב ג .הנופאה חופתו למ גאפ ,ידאב לש דנו'צאדה יבלכ ,יאולק לש םילותחה :ס

.גלש רודכ ןבל בנרא ןטק ,דומח תא ליצהל םיאב םה ,תאז םע .בויבה לש קוניצב תוררוגתמה תושוטנ דמחמ תויח לש םיעשופה תצובק שאר .בוחרל ןיטולחל וכלשוה םהש דע ,ועצפו םנמזב םהב ועגפש םישנא יפלכ ה .בוחרה ידלי תא וחתפי םה ,םמצעב סכודה תאו סקמ תא וחקיי םא .תינכותה יפל ךלה אל לכה לבא ,םייניש דחא שחנ ידי לע ךשנ תויהל םיכ

.םיבלכה תרזעל םיעיגמ ,סקמב בהואמה ינרמופ ץיפש ןז לש גלשכ ןבלה יפ .התיבה ורזחו תורצב םיברועמ ויה ,תאז לכב ,םירוביגה ,תונכוסמ תואקת

.יאנפה תא וריאי תונומתב םייבויח םירופיס .ךלש תיפצתה תא ןיגפהלו ךלש ןורכיזה תא קזחל ,ךלש יתריציה לאיצנטופ

.םינווקמ םיקחשמ דמחמ תויח לש םיידוסה םייחה הז יכ ,עגר לכ הנהנ ,ת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more