סימניות
ןגה ריק רמגנ קחשמה

ןגה ריק רמגנ קחשמה

.ןגה רדגל רבעמ םניח םינווקמ םיקחשמ רוציל ידכ תעכ שמשמ רשא ,רצק ה .םוקמ לכב Beatrice רופיצה תא םיוולמ רשא ,גרגו טריו םיחאה םע דחי .הילאיסל התוא ךפה הבשחמ רסח השעמ לבא ,הדלי םעפ התיה איהש עדוי הת .םינוש םיבצמב םתוא וגיצי םיקחשמהו ,רוזחל םילוכי אלו ,ךושח רעיב ד .התיבה וחקיי םה ךבס ךרד ביתנ תונבל םהל רוזעל ידכ תונמדזהה תא םג
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים טירטס ןגה לע לפי קטגוריה:

Games

יטסטנפ רופיס ןגה רדג ירוחאמ .אלפומ רופיס םע תורדס 10 לש הרוטקירק םינפל .םיחאה ינש לש קיחצמ תואקתפרה הזיאו ,יפוסוליפ והשפיא ,ירוקמה הלא .הנש 16 ןב ,תצקמב ןטור ,ריעצ ,דדובתמ ריעצ ,טריו רוכבה .בוט יד הרוטקטיכראה תא ריכמ םגו ,הריש ןיחלמו טנירלק ןגנמ אוהש תו .לוחכ םשג ליעמו םודא עבוכ שבוח ,הרש בהואמ אוה ,ןדועמ ותויהב טנרטניאב הניג לתוכה רמגנ קחשמה

.והזח לע דפרקו ושאר לע םוקמוק םע שעורו ןטפטפ ,החונמ רסח דלי הז .ןמנמש ףוגו הכומנ המוק לעב ,קדו הובג חא ומכ הארנ אל וליפא אוה

.דוביאל וכלה םה ,ידמ רחואמ רבכ הזש וניבהשכו .ךבסה ךותל רתוי קומע ורדח וליפא םהש הדבועל קר וליבוה הנוכנה ךרדה

.המודא הרעשו תלכת תלמשב הדלי השעמל איה וז רופיצ .המוד וגו'ציפב ןבא םעפ קרזש לע השנועו ,הילאיס חרזמ לש רופיצ התשע .םימוסק םיירפסמב םהיפנכ תא ךותחל ,םהלש תמדוקה העפוהל רוזחל םהל ר .רוזעל הטילחהו התעד תא התניש ךא ,תדוכלמל םירענה תא תותפל התצר הל

.תומדוקה םע הרושק ךא ,השדח הקתפרה תגציימ הרדס לכ 18 תושעל רומא היה רוקמב יכ םא ,ומלוצ היצמינא תרדס לש םיקרפ 10 לש .סקימוקב םשגתה ,רדגה לש ינשה דצב ,תיעונלוקה הסריגב ללכנ אלש המ ל .גצומה ילאוטריו ףיכ רובעל לוכי ןרקוסמ םינקחשה לכ ,ונלש לטרופב

:םיאבה םינוויכב םיגצומ ןגה רדג ירוחאמ םיקחשמה

.התיבה םככרד תא אוצמל םכל רוזעת ,םינבאה םיבכוש הבש ךרדה וליפא ,ם .ןיוצמ ןורכיז יל שיו תווצמ רמוש תויהל בייח התא הז ליבשב לבא .רדגה לש ינשה דצב םיאתמה קחשמה רוזעי וללה תונוכתה תא קזחל ידכ

.םהילע םיעוקת םירוביגה םע תורגסמה לע ראותמ המ תוארלו ,םילזאפ ףיס .תכלל םיחאה ךרדה תא תונפל ,ךושח רעיל תכלל ,תונכסה לומ ישיא ןפואב .וגצוהש םיטרפה ןמ ביתנה תא לולסל דציכ ןיבהל ןכמ רחאלו ,םילושכמ ר .םיקחשמב ךל הכחמ רתויב ןרקסמ הקתפרה יהוז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more