סימניות
חריה סימ קחשמ

חריה סימ קחשמ

.יליל םתוחאו ו' ג ,Juhl םינבה - םישדח םירבח םע קחשל ןומ סימ לש ם .תלפטמ לצא ראשיהל םיכירצ ויה םה ,ףסונ רויסל העסנ ,תרמזה ,םמא רשא .היפ איהש ררבתה ,םידליה לש סדנוקה ישעמ תואצות תא ןקתל ידכ םסקב ש .תנמואכ הלש הנושארה המישמה התיה תאזו ,ומצע חריה ןמ הסט איהו .םידלי להנל השק המכ הניבה וישכע קר .םיצפחו םילדבה שפחמ ,תונומת עובצל ,דחי םילזאפ םישל ,םתיא קחשל לו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סימ חרי לפי קטגוריה:

!חרי סימ קחשמה תא וצימחת לא

.ךכב ךרוצ שי יתימאה ןורשיכה תאו ,םתוא להנל לוכי רגובמ לכ אל .תועתפה לכל ןכומ תויהל ,הדיפקב רוחבל שי תלפטמ וא ךנחמ ,הרומ לש ע

.תועפוה בוביסל עוסנל ןמזה לכ הצלאנש ,דואמ הבוהאו תמסרופמ פופ תבכ

.תיבב דבל םתוא ריאשהל ןיא ,ליגל עיגה אל םהמ שיאש רחאמ .רפסה תיבל תכלל םיכירצ הלא יכ ,היצפוא אל םג איה ךתיא םידליה תא ת טנרטניאב חריה סימ קחשמ

.לותח ומכ תוקורי םייניעו םימודא םילתלת םע ידמל תשמונמו הריעצ הרע .תוחוטב םיידיב ויה היחאש חוטב ,ןיטולחל עוגר היה סלפאגקמ ,ףסונ בו

.םהלש םילולעתה םע תמעתה רשאכ תעזעוזמ התיה איהו ,םידליה לפטל הלש .םירגובמל םיבישקמו םיכייחמ דימת ,םיבידנו םידמחנ טלחהב ויה םינטקה .סדנוק קחשל וליחתהשכ התעתפה התיה המ .עורג רתוי דוע ררבתה ,םהלש םיקירטה תא ןקתל התסינ ןומ סימשכו

.קוחר חרי לע קור טרצנוקל עיגהל ידכ ,ףפועמ דרובטייקס​​ לש הטילשה לע .חרי םיקחשמ סימ קחשמ ידי לע םהילע לכתסהל לוכי התא לבא ,םירוחב הב

.רתויב הבוטה האצותה תא הארמ ,תומישמ עצבל ןמז חקיי הז םימעפל .םניחב ךמצע תא קודבל ידכ םיקחשמ ןוי סימ תא חתפ טנרטניאב חריה סימ קחשמ

.רבכעה רותפכ לע תחא הציחלב המרופטלפה ןמ םתוא ריסהל ךירצ התא הלש .םילזאפ םה םיבר םינקחש רובע חרי סימ רתויב םיבוהאה םיקחשמה .המלש הנומת הארתש ךכ לפקל ךירצש םיטנמלא המכמ םיבכרומ םיינועבצ םי

?רייצל בהוא התא םאה .םייחה לש םיעבצה תא ריזחהל םירוביגל רוזעלו ,םיעבצ לש דחא ליעפהל .תונורפע םיחקול םתאשכ תוכחל םילוכי םניאו ,ןבלהו רוחשה םלועב םיבו .ףיכ דואמ םג אוה תונומתב םילדבה שפחמ

.אבה עיגהלו המרה תא םילשהל ,םיפסונה םיטרפה ראש תא אוצמל הצור ינא .תויתוא לש והובו והותב םילימ שפחל ,תילגנא עדוי התא בוט המכ תוארה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more