סימניות
םינטק זיוב פוש יקחשמ

םינטק זיוב פוש יקחשמ

.הנטק דמחמ תויחל תונח לש םניח םינווקמ םיקחשמו ףיכה תא בהאת התא .תויחה תפש תא ןיבהל הדמל איהשו סיילב הדליה לע דמלת .דמחמ תויחל םיאב תוחוקל הבש תונחב תדבוע איה וישכע .םהילעב תא אוצמל ידכ םייח ילעבל תרזוע הרענה ,לע בושחל תונחה לש ם .ילאוטריווה םלועב תויומדה םע רשקתל םילוכי םיריעצ םינקחש לבא ,היצ .םיאלפנ םינוכילה ,םיקיחצמ םישופיח גיצמ םהלש בלה תמושת .הדיח םילשהל הירבחו הרוביגה רובע םיפי םידגב ףוסאל תולוכי תונב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Pet Shop ןטקה לפי קטגוריה:

Games

דמחמ תויחל הנטק תונח .באכ ול שי הפיא וא הצור אוה המ ריבסהל ולכוי םכלש בלכה וא לותחה ם .םסקה בור תא םהמ לולשל היה הז ,ינש דצמ לבא .ולש השירדה לש תועמשמה תא איצמהל תונמדזה ךויח םרוג לותחה לש ויאמ .קותמ ,ןטק יפמ עומשל הרק המ עדוי ימ ,ועמשמכ וטושפ הז תא םיניבמ ו טנרטניאב ןטק דמחמ יח קחשמ תונח

.םניחב דמחמ תויחל הנטק תונח ךל םיעיצמ םהו ,םימזיה הארשה היצמינא

.םהירוגמ םוקמ תא תונשל הירוה םע דחי הצלאנ סילב םשב ונלש הרוביגה .ליגרה םייחה םרז תאו םירבח לש ןדבוא הז יכ ,הז ומכ םישק םיבצמ םיו .תורגבה ליג לש ןכוסמ עבטב בשחתהב ,השק ךכ לכ הזו ,שדחמ ליחתהל ךרט

.ןורשיכ ריעהל ,ךפיהל ,וא ןואכיד ררועל לוכי הז ,םירידנ םירקמב .תויחה םירבדמ המ לע ןיבהל הליחתה איה ,הלש הרקמב לזמ רב היה סיילב .תידוחיי הכפה איה יכ ,תרשואמ התיה איה זא לבא ,תדחופמ תצק זאו ,הע .םיילגר עברא ילעב םירבח לש תופדעההו תונוצרה לע ועדי קר םישנאש ינ .תואדווב םהלש תומחגה תא תעדוי הדליה

.םיפוקו הדנפ וליפאו םיבצ ,םיכות ,םירגוא ,םירוג ,םירוג ,תובנרא םע .ינשה תא דחא אוצמל דמחמ תויחלו םינוקל רוזעל החמש הרענהו ,םייח םי

:ךל ונכהש םינוויכה לכ תא רוקחל לוכי התא זא .םילודג םימתכ השוע ,םימב עפשב זיתהל לוכי התא בצ םע ,המגודל .םימה ךותל הציפק שרק ןמ תורישי ץופקל ךירצ התא ,םינוש םינוויכב םי טנרטניאב ןטק דמחמ יח קחשמ תונח

.הרזחב ותוא רורגל ,ךתוא עינצהל לוכי תורפרפח לבא ,המדאב ולש קנימ .זירז ריהמ תויהל תוסנל ,םניחב קחשל דמחמ תויחל הנטק תונח לחה

.םתיא םיאובחמ קחשל ךלש םירבחה םע ףרטצהל לוכי התא תרחא םעפב .םתוא ללגב הצוחה לכתסמ בנזה וא ןיעה תא תוארל לוכי התא םימעפל לבא

.הפי תורחא תובר תומישמ עצבל הפי םיחרפ ירז תושעל ,םילפונ םיזוגא ד

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more