סימניות
obnimonstr ירנה קחשמ

obnimonstr ירנה קחשמ

.Obnimonstr ירנה םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל םינקחש לש רתויב ריעצה .ץיקה תוחאו יבוק לש חא ,אבא לש אבא ,אמא לש אמא :ותחפשמו םירופיסה .Rorswil לש רברפב תיתודידי החפשממ דומח תוצלפמ םלוכ .תונוש תויורחתב תורחתהל םיפייעתמ אל םה יכ ,דחי םיארנ םה תובורק ם .שארמ הפי תינוכמ תיינב ידי לע ץורימה תא חצנל ירנה הרזע .השיערו הכורא יכה הגאשה תא השוע ימ קודבל וטילחה םירוביגה ,תרחא ם .יתריצי יאנפ רובע םילזאפ ךילע בוהאה העיבצ םה ןאכ םג
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים obnimonstr ירנה לפי קטגוריה:

Obnimonst ירנה םייבויח םיקחשמ

.תוטושפ תומישמ םע יבויח תומיזמו גוס ,ריהב ,עבצ םה הלא .וז תיסיסב השירד לע הנוע גצומה ףיכה תא ,ףייעמ תויהל ךירצ אל םידל טנרטניאב ירנה obnimonstr יקחשמ

.םהלש לגעמב תאצמנ ןומינבוא תחפשמ .בל בוטו דואמ דומח לבא ,ארונ אל ללכב עשר אל םה השעמל ,החפשמה םש .םינכשו הז םע הז דחי םייח םה לבא ,םהלשמ יפוא שי תאזה הנטקה החפשמ .ושאר לע תונטנאו בוהצ םיספ לגע תוכזב הרובדל וא הערצל רתוי המוד , .התוא שוגפל ןמזה עיגהו ,הלודג החפשמ ול שי

.ןגלבהמ תאצל ירנהל םיעייסמה דואמ םיליעומ םירבד הלא .הניגנ ילכ לכב ןגנל הלוכיו דואמ תרשכומ איה .ולש תואצמהה םע יבוק רקיעבו ,החפשמה לכ תא ברעל םיכירצ ונחנא ,תוי .עעורתהל םינהנ םירוהה ,קראפב םיעשעתשמ םידליה ,שמש ףוטשו םח דימת .דחי Obnimonstrov לכ תא ףוסאל ,החפשמ םלצל הצור ינא ,הלאה םיזילעה .תועצומה תומישמה תא רובעלו ,קחשמה לש Obnimonstre ירנה חותפל לוכי

.תורחת ףיכ הזכ לבא ,תועמשמ רסח הז קלח תחקל תונמדזה ךל היהת םירופ .שפיט וליפאו לולת ,םר ,תוכורא תוחרצ המ תולגל תידוחיי תונמדזה הז

:הלאכ םירנא'זב םיאצמנ םהו ,םהלשמ םינייפאמ שי הרטסנומינבוא .תונמוימה תמר תא הארמ ,ישוקה תמר תא רוחבל וליפא לוכי התא םימעפל .ךייש אוה Obnimonstrov הזיא ושחנו ,ראתמה יווק לע לכתסת .תווצמ ירמוש ו ךורד יכה ךמצע תא לוקשל לוכי התא ,ןוכנ לכה השוע הת

.םהלשמ תוינוכמ רוציל םיפתתשמה וישכעו ,םייתימא םיעזג ןגראל וטילחה .ירנה רובע תידוחיי הנוכמ רוציל ךירצ התא ןכלו ,הזמ הז םינוש תויהל .םילמסה תא קיבדהל ןכמ רחאלו ,ותוא עבצ ,םיקלח ותוא ביכרהל .ןושאר אובלו ,רתויב הריהמה תויהל תבייח ךכ לכ הפי תינוכמ

.םהלש ןורשיכה תא וארי םלוכ הבש תישומישו תיתריצי תוליעפ יהוז .םייניש ול ונתינ ובש םיינישה דרשמל ירנה תא הוויל ךכ רחא .ויפב ובשי תוקובד תוצלפמ וישכעו ,םיקתממ הברה לכא אוהש הרק ךכ לכ .םשרגל שיו ,יחצנ גח לש ץראב םוקמ םהל ןיא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more