סימניות
ץיק הנחמ קחשמ

ץיק הנחמ קחשמ

.החפשמה היסורב ץיקה תשפוח תויהל וחיטבה הלאכ - םירבח הברהו שמש ,םי ."D תומוק"הידמוק תרדס תרמוא ,הזמ אצי המ לבא .השפוחב רפסה תא חוכשל וליפא - zubrilka תאו ,ךירצש ומכ םושנל אל העוצרב ןינת דלי .םושיר לכ אללו םניחב קחשל לוכי התא ובש ןווקמה קחשמ ץיק הנחמ תתנ התאו ,ףיכ הניי .דומילו ןורכיז תונחמ רובע Katochkov ,גת ,הדיח ונחנה ,ךליבשב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ץיקה הנחמ לפי קטגוריה:

Igry תנטייק Kikivaka הכחמ vas

.קר ונהי םינקחשהו להקהו ,ךופהה ןוויכב תונזה דחא ובש םימסק לגעמ לש גוסל ךפה הז .םהישעמ תנווכ תימצע ,ךסמה לע םהלש תואקתפרה תופוצ ,תונוש תויווזמ תויומדה םע רשק .2015 תנשב הנושארל םסרופ רשא ,"D תומוק"תרעונה הידמוק תרדס לש יאוול רצותכ ,םימס

.תקבואמ קרוי וינב ראשיהל ץלאנ רפסה תיבב בוטה יכה דימלתה אל ומצע הארהש יפכ ךא , .ריעב ץחרתהל םיצלאנ ,םידיספמ וא ירפכה רוזאה תא ובזעש םידליה לזמ רתוי ויה םידלי ץיק הנחמ קחשמ ןווקמ

.םידלי ויה םמצע םה רשאכ ,םהלש םירוהה ושגפנ ןאכ והז .Kikivaki םינפה שארב יתימא טויס יוות"הליהת לש םוקמה"לע המיענ העיסנ םוקמב לבא

.יוואר תאו המא ,קול ,Zuli רויפיפאה םימיל הזה שיאה

.יחרכהה רצואה ייחב רכומ וכפהש םירבד דועו ,םידיינ םיבשחמ ,םיטלבאט ,םידיינ םינופ .דחוימ יפוא םע םידלי ןאכל אובל םימואלה לכ יגיצנל דעוימ הנחמב ,ףסונב .ולש דמחמה ןינת םע ידניה אב הנה ,זא .האנ ןכשה הירטסיה איבה מ רדח ותואב ותיא בשייתה אוה ,םירבדה עבטמ

.הניט הזל הז םינתונ אל םהו ,היסור הז לבא ,חכשנ יתלב תויהל ךלוה ראשהו ,םיל ואב .ילאוטריוו רבכ וישכע ,רוזאה תא רוקחל הכישממו ,חותפ קחשמ ץיק הנחמ הפצש רחאל םגו

.ץיקה הנחמ קחשמ תא ןיכה יכ ,רתוי תעדל הצור התא ירה .ונלש תורצואה תוארהלו ןוליו תא םירהל ןמזה עיגה

.רהנב ראשיהל ,רשפאה לככ ףוחה ירודכ רתויש המכ סופתל הדליה רוזעל ,דבלב דחא רבכעב .םירחא םיאשונ לש דרב תחת םילפונ םניא םייפקשמה רחא ףדרמב לבא ,רתויו רתוי רהמ םי

.רדוסמש איה םידליל הסינכ ובש ,םידליה ףסונב רוסא םוחתל שי לבא .Kikivaka שאר םע שגנתהל אל הסנמ ,םיביתנ הנחמל תכלל ,טולישה תובקעב .pyatnashek יעוביר תא רורג וא ,הנומתה לש תודוסי תא חינהל עיצמ ,יאנפ ינקחש ןווג .לכ תכיפה ,םיהז םיפלק לש רתאב שופיח ךלהמב ןורכיזה תא ןמאל תניוצמ תונמדזה םג יה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more