סימניות
םיקחשמ תובוב תימוטא

םיקחשמ תובוב תימוטא

.תימוטא ןטפק םיידוחיי םינווקמ םיקחשמ ינפל ךל שי וישכע יכ ,םירקמה .ריעה הגמ ריעה יבשות תא רומשלו םיביוא סיבהל םירוביגל רוזעל ,םניח .הבובל ותוא הכפה הטושפ די תציחלב יופצ יתלב ןפואב וי'ג ,ימוטאה ןט .דליה לש רענה תא שבול אוהשכ קר םייחל ררועתמ אוה וישכע .ריעה תא סורהל הנממ ענמו ,יקומ לע םחלנש אבצל םירוביגה וכפה ,דחי .םיביוא םע םחלנ ,תובוחרב טטושל םג ומכ ,ט"לזמ תורילו ריעה לעמ סוט
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תימוטא הבוב לפי קטגוריה:

Games לש םיו ימוטא ןטפק adventure

.2014 תנשב ררחתשהל הלחה רשא ,תיאקירמא היצמינא תרדס לע םיססובמ רש .הבוט הביסמו ,"תימוטא הבוב" ומכ םגרותמ תויהל לוכי ןיידע הלש ירוק

.םדי לע םידלונ דיימ וא תויעדמ תודבעמ ירוביג ךופהל םיליגר ונחנא .ךיא קוידב תולגל ךירצ התא וישכעו ,ירמגל תרחא הרק לכה ,הז הרקמב

.סקימוק בביח אוה ,ךכ לכ םיבר ומכו ,11 ןב ןיטולחל ליגר רענ היה או .ולש לילאה תא ריכהלמ בהלתה אוהו ,ימוטא ןטפק התיה וילע הביבחה תומ

.חצנל הזה עגרה תא רוכזל ידכ תירפוגב תעגל הצר אוה ,ןבומכ .השעי המ עדוי ימ ,רדתסי לוכה ךיא עדי קר ול Atomic Puppet תשרב םיקחשמ

.רבד רמול אל ול םיהדמ הזש רמולו ,הפיצ קוידב אל רבכ הזה דליה .שפנה יקמעמ לא רעסנ ,םומה ,םומה היה אוה .וילגרל הרוצ רסח טוטרמס וישכע בכש ,יוקיחל לדומ ול היהו ערב םחלנ

.תוירזכאב דואמ היה ,חצנל ביריה ןמ רטפנ אוה וז ךרדב יכ בשיחש לבנה

.חילצה אל אוה ,ןבומכ ,לבא ,לעה רוביג לא הנשיה ותוחקלתה תא ריזחהל .יעבט לע חוכ יאו'גל ןתנ ליבקמבו ,םייחל ררועתה הז ,הרק יתימאה סנה .תוינרתחה ויתוינכות לע יניצר םויא םיווהמ םה דחיו ,יקומ לומ דמוע .םיקחשמ תימוטא ןטפק קחשלו חותפל ךירצ התא הז ליבשב לבא

.ךמצעב ףתתשמ התא הבש ,השדח הקתפרה ךמצעל ןתונ התא ,ךילע תובוהאה ת

:ךל הכחמ ,הז הרקמב .גשיה ילש תושעלו ,תרחא הקתפרה לע םתיא תכלל הצור ינא ,רוביג םע תו .וזכ אלו ,היהת וזכ תונמדזה .םיבשותה לש םמולש לע ומייאו ריעב ועיפוה םיט"למ

.יאו' ג תא ףוקתל דימ םהו ,םיקלח המכב עיפוהל םואתפ תופפועמ תונוכמ .דיספי דליה ,ןיטולחל רמגנ םלוסה רשאכו ,וייחמ קלח הגרדהב חקול הז .חצנל לוכי התא ,תומדוקה תואיגשב בשחתהב ,םש ,תונויסינ דוע ויהי לב

.תוכמה לע ךמצע תא ףילחהל אל הסנמ ,םיידיהו םיילגרה םע םתוא וכיה .אלפנ עבצ לזאפ ףוסאל ידכ הקספה תחקל ,תוברק לש ףייע התא רשאכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more