סימניות
הנרא הינאמ בשחמ יקחשמ

הנרא הינאמ בשחמ יקחשמ

.ילגלג וד לזרב סוס לש תינימ הטילש רתויב םישקה םיקירטה ידהוא לכ י .הלולת הדיריו הלולתה היילעה לע רבגתהל ידכ ,םילושכמ םע דדומתהל וכ .ןמזב םימלבה שומישו זגה לע הציחל ידי לע םילושכמ ץופקל דמל .יתימאה םלועב הגיהנ תומד דומללו mototrial לש בכוכל ךופהל תנמ לע .יוצרה םויסל עיגהל ורשפאי זוכירו קויד קר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הנרא הינאמ םיינפואה לפי קטגוריה:

Games הינאמ Moto

סוזואוטריו רובע .םילגלג םילגלג ינש הגיהנ תונמא תא םיפידעמו ידמ םמעשמ םילגלג העבר .לזרב סוסב עירכמ ןפואב טולשל דציכ דומללו תוריהמ לש הנכסה תא ךירע טנרטניאב הנרא הינאמ םיקחשמ

.עונפוא לע רוביג הגיהנ תעב םיביהרמ םילולעפ דומללו םהלש םיילאוטרי

:ויהי םה ,רתויב םישקה םירגתאה םיכחמ Moto הינאמ םישמתשמ קח

.ןעונפוא ,שאונ גהנ לש ומוקמ תא סופתל ילאוטריווה םלועל רוזחל לוכי

.ולש חולשמה ידי לע תחנומה הכרדמה לע בכוש רבכ גהנהו תחא תמשוגמ הע .ןמז ךרואל המוד המישמ םע דדומתהל לוכי דחא לכ ,יללכ ןפואב ןמאתהל .וטומ םייוסינב תונמא וא הגיהנ ןמא תומדו לושכמ לע רבגתהל ךירצ התא

.לגלגתהל הז תא השוע גהנה לש לקשמה תאו רומיש ומכ םוקמב אפוק תינוכ .העיצפל ליבות דימת וזכ הליפנ טנרטניאב הנרא הינאמ םיקחשמ

.תונושארה תוקדה ןמ יתימא רגתא גיצי תובית הטושפ תיפוקש יכ הארנ .המרב דספה תוקסרתה ליבות ינשה לש ףסונ קלח לע הרימש לבא ,תדלקמה ל .םלשומ טלתא רוביגה תא ךופהלו ךלש םירושיכה תא דדחל בוש תוסנל לוכי

.דבכ יאבצ דויצ לעמ ץפוקו תולוגע תויבח תרבעה לע עסנש תעב הגיהנ םע

.הענ תומדה ומכ םילגלגה ןמ לוקה תאו זגה תשווד לע ץחול התא רשאכ עי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more