סימניות
חתות Ragdoll םיקחשמ

חתות Ragdoll םיקחשמ

.תרבחמ ןויליג ו ירודכ טע ,םהלש ןוימדה תועצמאב םניחב קחשל קר ולכי .ףדב עיפומ קתרמ רופיס .םירבג םתוא ידי לע ,םיריוצמ םיחתותמ תורטמ רבעל םירוי םינקחש .עילקה לש לולסמה לש ןוכנ בושיח ידי לע הרטמב עוגפל איה המר לכ לש .םייוסינ םישדח םירגתא םע דדומתהל רתוי קוחר תכלל ךל רשפאי םיאתמ ה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Ragdoll חתות לפי קטגוריה:

10000Nostalgic די תדובעב תריוצמ הירליטרא םיקחשמ .רפסה תורבחמ לש תונויליגמ היצמינא תונומת לש ילאוטריווה םלועל סנכ .הנושארה הייריה ןמ תורטמ עוגפל םילייחו ינלטק קשנ ,ומקוהש םימוסחמ

:ךירצ התא ,החלצה גישהל ידכ

.רידגהל תומישמ םע דדומתהלו םילושכמה לכ לע רבגתהל וחילצי םה המכ ם

.תשרדנ הניא המשרהה .ללכב םולשת םיקפסמ אל םה ,םניחב םה םיקחשמה לכ ,יתימא ףסכ איצומ ג

.םייקנע םילוגע םיעלס תויהל לוכי אל וא ,םינוש םילדגב םיקולב לש רא .הנקה תא דירומ וא הלעמ הז ,זז רבכעה רשאכ ,חדקא שי ףדה לש דחא קלח .העובצ הרטמ שי רחא םוקמב

.ילאמשה רבכעה ןצחל לע הציחל ידי לע רצוימ הז .קחשמה חטש לש ומוקמב ראשנ ומצע לגעמה ךכ הנבנש הנבמה תא סורהל וא ןווקמ חתות Ragdoll םיקחשמ

.הקירזה לש ןמזה תא קוידב רוחבל ידכ םג אלא ,יוארכ לולסמה תא בשחל .תומלשומה תונומתה רפסמו תעכ אצמנ ןקחשה המר וזיאב ןייצמ טירפתה .חיוורמ שמתשמה תודוקנ תוחפ ,םהמ רתוי לבא ,םילבגומ אל םה תונויסינ

.םירורפג םייושע םילושכמהו םירבגה תאו ,סג קש דב תרוצב עקר עיצמ Re

.יתואיצמ הארמ ןתונ ,םיילוק םיטקפאב הוולמ םוליצ לכו ,עקרב תעמשנ ה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more