סימניות
םייחה קחשמ הקיסומ תבית

םייחה קחשמ הקיסומ תבית

.הגרדהב הלש תודוסה םיפשוח ,םייחל םיררועתמ וארנ םה ,םתוא קחשל ליחתמ התאש עגרב ל .םייחה לש םניח ןווקמ קחשמ הקיסומ תבית םיללוכ הלא .הקיזומה לש הירוטסיהל שדקומ אוהו ,ןורפיעב הציקס ומכ תיארנ הנומת לכ .תופי תוניגנמ קחשל אל רבכ תאו ,רובש היה הז לבא ,תדמחנ אספוק ולבק תונבה ידיב עג .בלש לכב םילדבהה תא אוצמל קר ,עדוי התא ,הל הרק המ .תודוקנ 5 שנוע וריסה אל ,תויועט תושעל לוכי אל התא לבא ,תושקהל דיל רושימב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םייח לש הניגנ תבית לפי קטגוריה:

Zanimatelnye קחשמה הניגנ תבית zhizni

.םוימויה ייחב םירגובמו רפסה תיבב םידליל ןורתי ןתונ רשא ,הברהב ןיחבהל לגוסמ אוה

.תוישארה תויומדה םע התרקש הירוטסיהה תא דומלל ולכוי םינקחש יכ ,בגא ,תומר ופסא ם .תוכלשה שי םעפ יא התשענש הלועפ לכש הלא ןטקה ןמורה תבשחמ יררועמ רגובמ .בבוסה םלועה םע הינומרהב תויחל דציכ ודמלי רועישה ותואב םירופיסה םתוא לש םידלי הקיזומה אספוק קחשמ טנרטניאב םייח

.םייח לש הניגנ תבית קחשל רואה יאשונ העבראה תא וארו דחא אשונב םירצוע אל םיחתפמה .רופיס תרפסמ קלח לכב

.המשרה ךילהת ןיא ,יחרכה אל רבד דרוה .רופיסה ךשמ תא אוצמל ידכ הערפה אלל אבה תא ליחתהל לכויו רופיס רחא וא הז םייתסהש

:ישומיש עדימו רותפכ ול שי ,טירפת עיפוי ךסמה תיתחתב .םילדבהה שופיחב הנומתה תא ןובשחב איבהל רהמי אל םישמתשמש ךכ ,שי קחשמב ןומזת .תוכנל תודוקנ ,ךסמה לע טושפ התשענ קילק םא לבא ,תודוקנ חיוורהל ןקחשל תונומתב קו .רתוי בושק תויורחתב חצניש ךלש םירבחה םע קחשל לוכי םייח הניגנ תבית לש קחשמב .ורפסנ אל ואצמ םה לדביהל לבא ,תודוקנ ךל הלעי אל הז ,זמר שמתשהל לוכי התא ,םניא .רדחומ תויהל בייח הז ,המ ןמז רחאל קר ןצחלב שמתשהל לוכי התא ,היינשה םעפב

.ונממ תעקובה הקיסומל הנזאה תועש תולבל לוכי קוניתה .רפרפ רידנ יפוי ופע חותפה ןולחה דיל ןולח ןדא לע ,שמש ףוטש ץיק ימימ דחאב .רפרפ סופתל התצר איהו םיהדמ רוצי יפנכ לע םיריהבה םיעבצה תא התארו ,הלש לע בורקמ .הנורחאה המרל עיגה אוה רשאכ קר וייח תיראש תא דומלל לוכי דליה תא תונשל לוכי דחא

.םירחא םישנא הברה םג לבא ,הדליה ייחב קר אל םייוניש עצב ,ןולחה ןדא ידלי רדח לע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more