סימניות
םיקחשמ לש הנגה דויצ

םיקחשמ לש הנגה דויצ

.חטשה תא תוקנל ידכ הדובע הברה שי םש ,קוחר תכל בכוכ לע ךמצע תא אצ .תרדהנ היגטרטסא קחשל ידכ הנגהה יקחשמ לש םניח ןווקמ דויצ חתפ .יתודידי קלוסמ רורבו ,ררמצמ םיארנ םה .הפקתה עיתרהל ידכ ןטק חדקא קר ךל שי הלחתהב !םחליהל לוכי רבכ התא ,וזכ הנוכמ םע !םייתימאה םיקנעה םתאש ינפלו ,םייגטרטסאה ויתוחוכ תא שטנ ביואה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הנגה דויצ לפי קטגוריה:

Gear תוא חלוש ללחה סיסב :הנגה יקחשמ לש SOS

.יח והשמ לבא ,יביטימירפ קר וליפא וא ,ינויגה ירמגל אל םא םג ,בוט .םייחל םיאתמ תכל בכוכ שי םש יא יכו ,םוקיב דבל אל ונחנאש תעדל הצו .קוחר תכל בכוכ לש ויתודוס דומילב םינש תורשע תושעל וכרטצי עדמה יש

.הרקי ץראה רודכל ץוחמ היצזיליביצה םע יתועמשמ רשק הז יתמ עדוי ימו .הרקי אל םלועל הזש תורשפא שי לבא ,םינש האמ דועב ילוא ,רחמ הרקי י

.עדיו םיבאשמ יפוליח ,רחסמו םייטמולפיד םיסחי ,ללח יסיסב ונבנ םיקח .הענמנ אל המחלמה ,םייבויח םה םייחה םירוציה לכ אלש ןוויכמ לבא

.הלאכ םיינפקות םירוצי קר ידי לע ףקתוה רשא ,רז הנחתל עיגהל לכות , .םינכומ ויה אל ןכלו ,וזכ תושגנתהל ופיצ אל םיטואנורטסאה .ץראה רודכמ השדח​​ הקפסאל תוכחל ונילע ,ביואה תא עיתרהל ידכו ,קשנ י .בוטל הווקתב ,הרזחב םחליהל םיכירצ ונחנא ,םייתניב .םיליערו םישומח םה ,לדג םהלש אבצה ,ץראה רודכל ץוחמ םילולבש רתוי !םויא תחת םיאצמנ סיסבה תומלשו םישנא לש םהייח

.קיזהל רשאמ רתוי קוחצל לוכיש ןטק חדקאב שומח םדאב טלוש התא .שיש המב םחליהל ךירצ התאו ,רוחבל המ הברה ךל ןיא ןיידע לבא .שדח קשנ תונקל םיעצמאה תא ךל היהי ,ביואה הפקתה לש םינושארה םילגה טנרטניאב הנגה דויצ

.לולבש ומכ הארנ תמאב הנגה דויצ לש םיקחשמ לש ביואה .הפילק אלל לולבשל המוד אוה דחוימב .םייפנכ אלל ריוואב אירמהל ידכ ףחרל ךיא םיעדוי וליפא םקלחו ,םייתי .ותוא םייסל רתוי השק ,רוציה לככ .ןפקותה םע דדומתהל ידכ תמאב קזח קשנ םיכירצ ונחנא .חבט תוינסחמ םע עלקמ תתו םיבור תונקל ,תונחל תכלל ,המר לכ רחאל תא .התא ליבקמבו ,דמוע התא וילעש ריקה תא סורהל תוריהמב ךילא ברקתי םי .םיבר םיברע רובע קיפסמ הזו ,לודג עוצעצ תונהילו ,םיכוליהה דויצ תא .תקפסמ הבישחו ,עגפ אלל ראשיהל םיצור םה םא םישנא םע בירל אל ףידע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more