סימניות
ןונק ריינ קחשמ

ןונק ריינ קחשמ

.םניחב ןכמ רחאלו וישכע טנרטניאב קחשל לוכי התא ובש ,םיקחשמ חתות ר .הברא ומכ תוברתהל םהל תוכחל רשאמ וישכע םדימשהל בטומ ,הרורב תוניו .תודוקנ רתוי חיוורהל ידכ תוירי לש ילמינימ רפסמ םע הרטמה תא גישהל .עילקה לש הסיטה לש הבוט תיווז אוצמלו ,תוצלפמ םייניע םע דחא בובז .הנוש ישוקב רבוע תומר ,םילושכמ לע רבגתהל ,ןויגיהה תועצמאב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ריינ חתות לפי קטגוריה:

םיקחשמ חדקא ריינ שגרמ

.תועמשמב םיעוריא תואלממ ,םייחל תוררועתמ תויטמכס תונומת ,םיטושפ ה .דייקרא יקחשמ עשעשמ יקחשמ לש הרדס דע ףיסוהל רשא ,ריינ חתות תא לי

.ילאוטריווה םלועב ןמזמ ובשייתה רשא םיסונמ םינקחש ידמל רכומ אוה ט

.רחא רבד לכ ומכ ,תאז םע ,ךשמנ אוהש םושמ אוה ריינה .םירוציה תא םש זאו ,םינונגנמו תוריק ,תומרופטלפ ,תורקת הברה ,הספו .םהלש ןפוד אצוי הארמה תא ןתונ הזו ,ץראה רודכל ץוחמ אצוממ רוריבב .ןפוד אצוי ףוג הנבמ לש םירחא םיטרפו םיריהב םיעבצ ,םיצוק וא תוכור טנרטניאב ןונק ריינ קחשמ

.ץראה רודכ תא סופתל תוימומרע תוינכות םישוע םה יכ ,םהלש תינוציחה .התוא ץחמי אל רבד םוש זאו ,ידמ הלודג ךופהת הרזה הייסולכואה ,תובר .תניוע ןטק ןוגיט תא סורהל ,דקוממ תוירי םע ,םיזגפ םע חתותה תא ןוע

.הלאה תודיחה תא גיצהל ליחתת ,תילמינימ תובכרומ םע ןושארה תומר רחא .תצלפמ לכ לש טלקמל עיגהל המישמה לע בטיה בושחל ךירצ התא ,המישמה ת

.רושיגל םינתינ יתלב ,םיבכרומ ,םיבשחתמ רתויו רתוי םהש םימוסחמ םימ .הרטמה תא גישהל ידכ ששואתהל םירישי םיטיהל םג שמתשהל לכותש ךכ ,תו

.אבה לזאפה תא רותפל םיכרד ,םיוות לש ןווגמ ,םישדח םימוקימ הארת ,ם

.תויעב הברה םורגי אל םיקלח לש עפש לבא ,חומ יוניעו היגרנא הברה חק

.םהיתוגאד לכ םע ןיררוע אלל ךלה רבכ יכ ,רפסה תיב תונש רובע יגלטסו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more