סימניות
תשרב קחשל קחשמ םילורט

תשרב קחשל קחשמ םילורט

.ךילע בוהאה תוריוצמ תויומד םע קחשל ליחתהלו םילורט םניחב םינווקמ .בבוש קיחצמ לכ לבא ,ינשל דוגינב אוה ות לכ .םירסחה םיטירפה תא אוצמל ,םילזאפ ףיסוהל ,תונומתה תא רייצל ,ותיא .תחטבומ ףיכ הברה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םילורט לפי קטגוריה:

םיקחשמ "םיעבצ בר"

?םה םירוצי ןימ הזיא .ערו קנע ,ארונ תובורק םיתעל םיגצומ םה ,םע ירופיסב .תרדהנ ץרא לש םיביבחו םינטק ,םידומח ,םידומח םישנא םה ונלש םירופי ."םילורט" ארקנ אוה יכ הרוטקירקב DreamWorks וידוטסב ודלונ םה יכ , .דואמ רשואמ היהת התאש חוטב ,תונב םילורט רובע םיקחשמ הירוגטקב םיי .םניחב ,םתיא ןמז רתוי הברה תולבל לוכי התא וישכע ,לכה ירחא

:הזכ רודיב וניכה םה .הנוש יפוא ,עבצ ,הבוג םהל שי .םלש להק םע םיעושעשב תובורק םיתעל םישגפנ םה ןכלו ,םירבח םלוכ .לזאפה תא ביכרהל רחאל יתצובק ןקוידב תוארל םילוכי םה ,המגודל .םינטק םירמייג רובע ידמל טושפ קחשמ והז .ידמל הרורב לבא ,ידמל תמעמועמ תיארנ המצע הנומתה .םיכייש םה הפיא םקוממ תויהל ךירצ הדשה לש דצב םילפונ םיטנמלא .אלמו ריהב היהי ןקוידה ,םיחנומ םיקלחה לכ רשאכ

.הריציה ךילהת תא ליחתהלו ,םידליה דחא רחב .תיחפ ךותמ ותוא םיקצוי ,ןשיה רעישה תא ריזחהל הצור התא םאו ,ותוא .םייפקשמ תפסוה ,ףאה ,םייניעה ,ךויחה יוניש ,םינפה לע שדח יוטיב תת .ןיטולחל הנוש יפוא ךל היהי בורקבו ,םיילענו םידגב ףילחהל .רבכעה םע םינוכנה םיטנמלאה שומישו הריחב ידי לע דואמ הטושפ איה עו

?אדוול הצור .תוצצונ ,תורידנ ןח ינבא לש רצוא הארת התאו ,תופיצרב שולש תורשפא ח .תוחפה לכל תוהז תויומד שולש לש בוליש רוציל ידכ םינבאב הזה םויה ל .רשפאה לככ בר ןמז םהמ תוארשרשה תא לפקל םיסנמ םילורטה ןכלו ,יחפ ך

.רתוי הרישע הקפהה לבא ,קחשמב קזח רתוי תויהל ךפוה אוה ךכ ,רתוי הו

.שרגמה לע קתממה עבצ תא םאות ועבצ ךכ ןעטמ תוריל תוסנל ,םיילגרה לע

.םיאובחמ קחשל וטילחהש ,םמצע םירוביגה תא אוצמל וא תולופכ תונומת , .דקמתהל ךירצ התא ,םתוא תוארל ידכו ,עקרה םע גזמתהל םיטרפה יכ בל ם .םיטנמלאה לכ תא תוריהמב ואצמי רשא תויחא / םיחא וא םירבח םע תורחת

.ןאכ תואיגשה לכ תא ןקתל לק הז יכ ,והשמ לקלקל דחפת לאו ,ןמאה לש א !ףיכ ךכ לכ אוה םתוא יוניש ,לכה ירחא לבא ,ירוקמה ןמ םינוש םילורט

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more