סימניות
ץיווש ןופ הפולנוו יקחשמ

ץיווש ןופ הפולנוו יקחשמ

.ץיווש ןופ Vanellope ןווקמה קחשמה לש תוקלח תעכ אוה"םעוז ריהמ קותמ" .הבשקה רובע םיסיטרכו םילזאפ ,םייניש םילופיט ,תודיש :רתויב םיירלופופה םירנא'זב .קותמו בידא - םיריעצ םינקחשל ףיכ הז
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ץיווש ןופ הפולנאו לפי קטגוריה:

Games Vanillop ןופ cupcake לע ססובמ cartoon

.םיקתממ ץראב התיחש הנטק הדלי לע הרוטקירק ךותמ ודלונ סקק ןופ פולי .םיעט הברה דועו הבלח ,םינוסאורק ,תוגוע ,למרק ,דלוקוש ,תוגוע ףקומ .ער תויהל לוכי אל דחא ףא הזכ םלועב םייחה יכ הארנ
.הפולינו ונלש הרוביגה לש הרקמב ומכ ,הרוק לוועה ןאכ םג ,רעצה הברמ .קחשמה דוק תא תונשל אלו ,עיפוה וברוט דע ,"ינבצעו ריהמ" םיצורימ ק .הלקת הילע זירכה ללכ ךרדבו ,ץורמ לע רסא ,הרענה תא םסח אוהו ,ךלמ

.הלשמ םילדפ יסיטרכ תונבל ןמז קיפסמ הל היה .המורתכ בהז עבטמ הקוקז איה םדוק לבא ,תורחתהל הלוכי איה וישכע

.ץורימב הלש התופתתשה לע םלשל ונממ הילדמ בנג הדליה יכ ,רדתסה אל ם .תובר תואקתפרה רובעל םיכירצ ויה םה הז ינפל לבא ,םיבוט יכה םירבחל

.היפלכ ןוצרמ אל הדהא םישיגרמ םתא ,חותפה ךויחבו הזה בבושה ץפמב ,ה .קיחצמ דימת cupcake ןופ לינו לש םיקחשמה תא ,תובבוש הז starring ר

:הלאה םירנא'זב חתופש ףיכהמ דחא ףא וצימחת לא
.םישדח םע םייניש המכ ףילחהל ,טלשה תא ריסהל ,תששע אפרל ידכ םייניש .בוט םיימעפ ךלש תואירבל גואדל ךירצ התא ,הקותמ הנידמב יח התא םא .הפב וסנכי עשר םיקיזמ תוצלפמ ךיא ,תשרבמו םייניש תחשמ לע םימעפ המ

.הזה טויסה תא חוכשל ףידעמ ןטקהש ךכ ,תוריהמבו קיודמב תויצלופינמ ת

.ןפוד תאצוי הניא ונלש הרוביגהו ,םידגב תבהוא הרענ לכ .הלש תשובלתה תא תוריהזב תלקוש ,הארמ לומ תבבותסמ איה ,םיעזגב ףתתש .לולסמה לע הכורא תורדעיה רחאל הלש הרוכבה הזש ךכב בשחתהב ,עיתפמ א .הרוביגה לש הנומתה םע תונומת לש רוזחש רובע םייגול םישרגמ םה הלא .ןוכנה םוקמה תא אוצמל ךירצש םידרפנ םיטירפ המכ ךל שי .אלמ הארמ ול שיש דע ספיספה תא ףוסאל ךישמהלו ,ףיצרה לע םתוא םישל

.תישארה הנומתה תא ריתסמ ,טק' זה ךותב ךילא תוכפוה תונומתה לכ .רויצה תא רוכזל ידכ קיפסמ תויהל ךירצ הזו ,עגרל םתוא ךפוה התא ,םי .ףסונ קחשמ םתוא איצוהל ידכ ,ותוא םיפלקה תא ,רמולכ ,דמצה תא חותפל

.ןוחצינ לש החמשה תא םהל ןתונ ,םידלי ךשומ הז ףיכ ,חתפתמו בוט

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more