סימניות
םיקחשמ המוזטנומ לש תורצוא

םיקחשמ המוזטנומ לש תורצוא

.םינומיא לש םייניצר םישדוח דויצ ךירצ אל התא ,םיקטצאה לש תוקיתעה תורצואה תא אוצ ".תופיצרב השולש"לש ןורקיעה לע םניחב קחשל ליחתהלו ,המוזטנומ לש תורצוא ןווקמ קחש .בהז ןמויב ובתכנ ,חצנ ייח רסיק המוזטנומ תרתסומה אחסונהו ,םעפ תגשגשמה הריבה ריע .דוביאל עדיה תא אוצמלו ,םעפ לכב קחשל ,םיצפח קזחל ,םישיבג ףוסאל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים המוזטנומ לש תורצוא לפי קטגוריה:

Games

תקתרמ היגולואיכרא :המוזטנומ תורצוא .חצנל ידכ אמצו חור תוממורתה םג תוליכמ רשא ,תושגרתהב תורהוז םייני .ונלש לטרופב םינימז דימת םהו ,בחר להקל םניחב םיעצומ המוזטנומ תור .תורצוא דיצו תואקתפרה םע קתרמ רופיס והז .ןואיזומב דבועש ,היגולואיכרא תטיסרבינואב תיעיבר הנש טנדוטס שוגפל .םינויכראה תא קרפל תממעשמ יכה הדובעה תא הלביק איה ,ןוריט רותב .םמצעל תאזה הקתפרהה תא וליצי םה ,ברקתת רצוא הזיא ןואיזומה ישנא ו .םתד תא םהל רידחהל ידכ םיקטצאה ץראל עסנ םעפש ריזנ לש ונמוי תא הא .ןואיזומ ותואב אוה יכ בכרה לע רזוח קוידב רשא ,ןבא םילילא לש רויצ .םייחצנ םייחל ןוכתמ םע בוהזה הנשה חול תא המוזטנומ ריתסה ובש ,שוד .םיקיתע םיבבש םע הספוק האצמו הלש שופיחה הכישמה איהש הברה ךכ לכ ה .תורוגס םינינפ ויה וליפא םהמ המכו ,סופד םהל היהו םינוש םיעבצ םלו .ןוכנה בולישה תא תשפחמ ,םתוא זיזהל הלחה איהו ,ילימא תא םיסקה שדח .הדשה לש ןוילעה קלחב ןוילעה חולה לע רצואל ךלי אוה ,םהב ףקומ אוה .קיתע עדי םע בוהז הנש חול אוצמלו ,רצואה תפמ תא רוקחל ,תודיח רותפ

:תומיוסמ תולוכי םע totems ו םיצפח לא זא םירמומ רשא ,תודוק .םיצפח לש םסקה חוכב שמתשהל לוכי התא וישכע יכ ,תויגליבירפ םיעיפומ ."+" לע ץחלת םא ,םיאצממה דחא תא קזחל םיעייסמ רשא ,בהז םיבכוכ חיו .הלש הלועפה חוכ תלדגה ,תרחא ותוא ףיסוהלו ,םיאצממה דחאמ בכוכ תחקל .תולופכ תודוקנ איבי ופסאנש תוארשרש לכ רשאכ ,רפוס בצמ תא ליעפהל ה

.םיטישכת לש ןומטמל ךרדב תודוכלמב ותוא םידייצמ ,ךובמ ונב םהו ,רתו .שגרמ קחשמ תורדס שמח ואצמת יכ ,לכה אל הז לבא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more